Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia
o otwartym naborze ofert na wynajem gminnych lokali użytkowych
na działalność statutową organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy.

 

 

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór ofert na wynajem 6 gminnych lokali użytkowych:

 

LP. ADRES LOKALU POWIERZCHNIA
1. Lindego12 (w budynku Lindego 10/14) 37,80 m2
2. Mickiewicza 60 48,00 m2
3. Mickiewicza 61 22,53 m2
4. Mickiewicza 110 79,45 m2
5. Bulwar Filadelfijski 8 (Baszta Gołębnik) 24,24 m2
6. Bulwar Filadelfijski 8 (Baszta Gołębnik) 24,66 m2
       

 

I. INFORMACJE O LOKALACH

 1. Szczegółowe informacje o wolnych lokalach użytkowych uwzględnia załącznik nr 1
  do niniejszego ogłoszenia.
 2. Lokale przeznaczono na działalność statutową organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy.
 3. Wszelkie prace remontowe mogą być przeprowadzone w lokalach po wymaganych prawem uzgodnieniach z odpowiednimi służbami publicznymi, w tym Strażą Pożarną, Sanepidem, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia.
 4. Zasady najmu lokali:
 • lokale użytkowe zostaną wynajęte na czas nieokreślony na podstawie zawartej umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia);
 • podstawowe stawki czynszu określono w załączniku nr 1, przy czym stawki czynszu zawarte w tabeli mogą być obniżone organizacji pozarządowej na okres 12 miesięcy o nie więcej niż:
 1. 70% w przypadku wykonywania zadań w zakresie: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. 50% w przypadku wykonywania zadań w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i  sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa,
 3. 30% w przypadku wykonywania zadań w  zakresie: działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, działalności wspomagającej rozwój grup społecznych i zawodowych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

oraz

 

 

 1. 20% za lokale użytkowe położone w kondygnacji podziemnej,
 2. 30% za lokale usytuowane w kondygnacji strychowej, oficynach, bramach i  podwórzach

(podstawa prawna: uchwała nr 414/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu (zmieniona uchwałą nr 845/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 4 września 2014 r. oraz uchwałą nr 891/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r.);

 • dopuszcza się możliwość wynajmu jednego lokalu więcej niż jednej organizacji (oferty wspólne organizacji ze wskazaniem lidera działań).

II. ZASADY NABORU OFERT

 1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w naborze ofert są organizacje pozarządowe będące organizacjami w rozumieniu § 2 pkt 3 uchwały Nr 414/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu,
  które spełniają łącznie następujące warunki:
 • prowadzą przez co najmniej 12 miesięcy działalność statutową;
 • działają na terenie i na rzecz mieszkańców Torunia;
 • nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;
 • nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Toruń;
 • dysponują budżetem pozwalającym na pokrycie kosztów korzystania z lokalu.
 1. Podmioty uprawnione do udziału w naborze składają oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 2. Dopuszcza się możliwość złożenia wspólnej oferty przez więcej niż jedną organizację, przy czym w ofercie należy wskazać lidera działań planowanych w obiekcie.
 3. Nabór jest ważny, jeżeli wpłynęła co najmniej jedna oferta.
 4. Oferty złożone w naborze ocenia Komisja lokalowa, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 149 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia procedury postępowania dotyczącego wynajmu i użyczenia gminnych lokali użytkowych na rzecz organizacji pozarządowych w trybie bezprzetargowym.
 5. Wybór ofert zostanie dokonany w terminie 45 dni od upływu terminu na ich składanie.
 6. Informacja o wynikach otwartego naboru ofert opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”), w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych: www.orbitorun.pl oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu: www.zgm.torun.pl.

 III. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu,
  Grudziądzka 159B, 87-100 Toruń
  w zamkniętych opieczętowanych (pieczątka
  z nazwą oferenta) kopertach opatrzonych napisem „Nabór ofert na wynajem lokali użytkowych dla NGO nr 2/2017” osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do ZGM w Toruniu) w terminie: do dnia 2 października 2017 r. do godz. 14.00.

 

 1. Formularz oferty można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej bip.torun.pl (dział „Ogłoszenia PMT”), w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych: www.orbitorun.pl (w zakładce „Miejskie lokale dla NGO, zasady wynajmu lokali”) oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
  w Toruniu: www.zgm.torun.pl.
 2. Do oferty zawierającej koncepcję zagospodarowania lokalu należy załączyć:
 • harmonogram planowanych działań w lokalu;
 • wykaz planowanych prac remontowych w lokalu;
 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego odpowiedniego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany), wydruk odpisu KRS może być pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl;
 • kopię statutu organizacji;
 • sprawozdanie finansowe organizacji za ostatni zatwierdzony rok obrotowy;
 • sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni zatwierdzony rok;
 • w przypadku zaangażowania partnerów w realizację proponowanych zadań – kopia dokumentu potwierdzającego współpracę (np. umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny, deklaracja, w przypadku nieformalnej współpracy – pisemne potwierdzenie/oświadczenie).
 1. Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:
 • została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o otwartym naborze ofert (decyduje data wpływu);
 • została złożona zgodnie z wymogami określonymi w warunkach naboru ofert
  i na obowiązującym formularzu;
 • została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
  w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika zawiera pełnomocnictwo;
 • wymagane załączniki do oferty są czytelne i ponumerowane, kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem (data, pieczątka i podpisy osób uprawnionych).
 1. Do pobrania:
 • informacje szczegółowe o lokalach użytkowych objętych naborem;pobierz
 • wzór umowy najmu;pobierz
 • formularz oferty;pobierz
 • wzór karty oceny oferty;pobierz
 • uchwała Nr 414/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu (zmieniona uchwałą
  nr 845/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 4 września 2014 r. oraz uchwałą nr 891/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r.);pobierz
 • zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia nr 149 z dnia 8 czerwca 2017 r.
  w sprawie przyjęcia procedury postępowania dotyczącego wynajmu i użyczenia gminnych lokali użytkowych na rzecz organizacji pozarządowych w trybie bezprzetargowym.pobierz

 

Uwaga:

 1. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii należy na pierwszej stronie potwierdzić za zgodność z oryginałem strony od … do … przez osobę uprawnioną (pieczątka organizacji, podpis osoby upoważnionej z pieczątką imienną oraz datą – jeżeli osoba uprawniona nie dysponuje pieczątką imienną, należy podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji w organizacji).
 2. Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z zapisami w KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).

 IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1.Możliwe jest dokonanie oględzin lokali przez przedstawicieli organizacji pozarządowych po uprzednim skontaktowaniu się z administratorem:
 • Grażyną Janczarską, tel. 664 923 508 – w przypadku lokali ujętych pod
  poz. od 1 do 4 w załączniku nr 1 do ogłoszenia;
 • Krzysztofem Maliszewskim, tel. 664 922 684 – w przypadku lokali ujętych pod poz. 5 i 6 w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 1. Szczegółowe warunki korzystania z lokali określać będzie umowa najmu, której integralną część stanowić będzie oferta złożona w ramach naboru.
Jacek JażdżewskiLokale użytkowe i reklamyOgłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o otwartym naborze ofert na wynajem gminnych lokali użytkowych na działalność statutową organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy.     Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór ofert na wynajem 6 gminnych lokali użytkowych:   LP. ADRES LOKALU POWIERZCHNIA 1. Lindego12 (w budynku Lindego 10/14) 37,80 m2 2. Mickiewicza 60 48,00 m2 3. Mickiewicza 61 22,53 m2 4. Mickiewicza 110 79,45 m2 5. Bulwar Filadelfijski 8 (Baszta Gołębnik) 24,24...ZGM Toruń