Program “Mieszkanie dla absolwenta” to propozycja skierowana do najlepszych absolwentów toruńskich uczelni wyższych. Na ten cel corocznie przeznaczonych zostanie 5 mieszkań komunalnych. O mieszkanie mogą ubiegać się młodzi absolwenci, którzy ukończyli studia ze średnią ocen co najmniej 4,7 i są zatrudnieni w Toruniu na podstawie umowy o pracę.

Jakie są zasady programu?

O mieszkanie ubiegać się może każdy absolwent poniżej 30 roku życia, który ukończył studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie ze średnią co najmniej 4,7 na wydziałach lub w jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych na terenie Torunia.

Wniosek o „Mieszkanie dla absolwenta” złożyć może toruński absolwent, który:

  • nie ukończył 30 roku życia i posiada status absolwenta uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu, który ukończył studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na wydziałach lub w jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych na terenie miasta Torunia;
  • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę jeśli miejscem świadczenia pracy jest miasto Toruń;
  • ukończył studia ze średnią ocen co najmniej 4,7;
  • prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść wkład  w rozwój nauki lub sztuki, w szczególności wydał publikacje naukowe, dokonał zgłoszenia patentowego, przeprowadził projekt badawczy lub prowadził prelekcje na konferencjach naukowych;
  • nie posiada tytułu prawnego do samodzielnego lokalu.

Do kiedy i gdzie składać wnioski?

Wnioski składa się najpóźniej do 31 lipca w Urzędzie Miasta Torunia przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 lub w wybranym Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta. Weryfikacji formalnej wniosków dokonuje Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMT z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 126B w terminie do 31 sierpnia każdego roku. Druk wniosku wraz z oświadczeniem absolwenta do pobrania w załączniku.

Kto ocenia wnioski?

Wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną podlegają ocenie merytorycznej przez Komisję do spraw Realizacji Programu Absolwent, powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia. Komisja składa się z 7 członków będących przedstawicielami Prezydenta Miasta Torunia, Rady Miasta Torunia oraz toruńskich uczelni wyższych.

Na jak długo zawierana jest umowa?

Umowa najmu w ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta” zawierana jest na 5 lat, jednak nie dłużej niż na czas trwania zatrudnienia na warunkach umowy o pracę. Ponadto Absolwent po upływie każdego roku od dnia zawarcia umowy najmu składa zaświadczenie o zatrudnieniu. Po zakończeniu umowy najmu zawartej na czas określony, która trwała co najmniej 5 lat, na wniosek absolwenta i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej i właściwej komisji Rady Miasta Torunia, można zawrzeć z absolwentem umowę najmu na czas nieokreślony.

Link do niezbędnych dokumentów do pobrania