Wnioski o wynajęcie lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń przyjmowane są w siedzibie ZGM od stycznia do końca czerwca każdego roku.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?

 1. Wypełniony wniosek o wynajęcie lokalu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie składają wszystkie osoby ujęte we wniosku z tym, że w imieniu osób małoletnich oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny).
 2. Dokument potwierdzający stan cywilny (kserokopia aktu małżeństwa lub aktu zgonu małżonka lub orzeczenia o rozwodzie). Osoby stanu wolnego składają oświadczenie w obecności pracownika ZGM.
 3. Zaświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z opieki społecznej (jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Konstytucji 3 Maja 40C), świadczeń rodzinnych lub świadczeń pielęgnacyjnych (jednostka: Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie ul. Batorego 38/40). W przypadku świadczeń rodzinnych/pielęgnacyjnych dopuszcza się złożenie kserokopii decyzji (oryginał do wglądu).
 4. Dochody wynikające z alimentów (zaświadczenie o prowadzonej egzekucji komorniczej; zaświadczenie (względnie decyzje) o pobieraniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie, ul. Batorego 38/40 lub orzeczenie zasądzające alimenty).
 5.  Zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu brutto z tytułu wykonywanej pracy.
 6.  Decyzje o uznaniu za osobę bezrobotną i ewentualnym przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
 7. Inne dokumenty lub oświadczenia stanowiące o źródle utrzymania wnioskodawcy.
 8. W przypadku dzieci uczących się: zaświadczenie o kontynuowaniu nauki wydane przez właściwą placówkę oświatową wraz z informacją określającą wysokość ewentualnego stypendium (względnie decyzje).
 9. Decyzje o przyznanej rencie/emeryturze.
 10. Orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności bądź pokrewne.
 11. Umowa najmu na obecnie zajmowany lokal.
 12. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 13. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu.
 14. Deklaracja o wysokości dochodów.

DOKUMENTY DO POBRANIA

WAŻNE:

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów winny obejmować okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.  Dokumenty można złożyć w formie kserokopii, wówczas należy przedłożyć oryginały do wglądu pracownikowi ZGM.

 

 kontakt telefoniczny:

56 65 77 532


INFORMACJA DLA OSÓB UJĘTYCH NA LISTACH MIESZKANIOWYCH


Z listy mieszkaniowej do TTBS?

Mamy ważną informację dla osób ujętych na listach mieszkaniowych oraz oczekujących na tzw. zamianę lokalu z urzędu.

Informujemy, iż w przypadku wzrostu wysokości uzyskiwanych dochodów mogą Państwo ubiegać się o wynajęcie lokalu mieszkalnego w zasobie Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Toruniu. Możliwość taka funkcjonuje na podstawie Zarządzenie Nr 129 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.05.2004 r. w sprawie ustalenia “Regulaminu wyłaniania osób wskazywanych przez Gminę Miasta Toruń do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Toruniu” zmienionego Zarządzeniem 272/2014 oraz zarządzeniem 135/2018.

Zawarcie umowy najmu w zasobie TTBS Sp. z o.o. uzależnione jest od wpłaty kaucji mieszkaniowej w wysokości 12 krotności miesięcznego czynszu. Istnieje możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego na ogólnie obowiązujących zasadach.

Co należy zrobić?

1. Pobrać i wypełnić ankietę

Druki ankiet dostępne są w:

 • Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126B
 • siedzibie ZGM w Toruniu, ul. Młodzieżowej 31

 

2. Wypełnioną ankietę wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość uzyskiwanych dochodów brutto (dochody powinny obejmować rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia wniosku) prosimy złożyć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzka 126B.

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o telefon: 56 611 83 75,  56 611 83 76.