Wnioski o wynajęcie lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń przyjmowane są w siedzibie ZGM (pokój nr 4) od stycznia do końca czerwca każdego roku.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?

 1. Wypełniony wniosek o wynajęcie lokalu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie składają wszystkie osoby ujęte we wniosku z tym, że w imieniu osób małoletnich oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny).
 2. Dokument potwierdzający stan cywilny (kserokopia aktu małżeństwa lub aktu zgonu małżonka lub orzeczenia o rozwodzie). Osoby stanu wolnego składają oświadczenie w obecności pracownika ZGM.
 3. Zaświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z opieki społecznej – MOPR ul. Konstytucji 3 Maja 40C, świadczeń rodzinnych lub świadczeń pielęgnacyjnych – MOPR ul. Batorego 38/40 (względnie decyzje).
 4. Dochody wynikające z alimentów (zaświadczenie o prowadzonej egzekucji komorniczej; zaświadczenie (względnie decyzje) o pobieraniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – MOPR, ul. Batorego 38/40 lub orzeczenie zasądzające alimenty).
 5. Zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu brutto z tytułu wykonywanej pracy.
 6.  Decyzje o uznaniu za osobę bezrobotną i ewentualnym przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
 7. Inne dokumenty lub oświadczenia stanowiące o źródle utrzymania wnioskodawcy.
 8. W przypadku dzieci uczących się: zaświadczenie o kontynuowaniu nauki wydane przez właściwą placówkę oświatową wraz z informacją określającą wysokość ewentualnego stypendium (względnie decyzje).
 9. Decyzje o przyznanej rencie/emeryturze.
 10. Orzeczenie o niepełnosprawności.
 11. Umowa najmu na obecnie zajmowany lokal.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o wynajęcie mieszkania

Informacja dla Wnioskodawców

Oświadczenie dla Wnioskodawcy

Oświadczenie dla pełnoletniego członka rodziny

Oświadczenie dla małoletniego członka rodziny

 

lista mieszkaniowa 2017

lista mieszkaniowa 2016

listy mieszkaniowe do 2015 roku

 

WAŻNE:

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów winny obejmować okres 12-stu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.  Dokumenty można złożyć w formie kserokopii, wówczas należy przedłożyć oryginały do wglądu pracownikowi ZGM (pokój nr 4).

 

 kontakt telefoniczny:

56 65 77 532


INFORMACJA DLA OSÓB UJĘTYCH NA LISTACH MIESZKANIOWYCH


Z listy mieszkaniowej do TTBS?

Mamy ważną informację dla osób ujętych na listach mieszkaniowych oraz oczekujących na tzw. zamianę lokalu z urzędu.

Informujemy, iż w przypadku wzrostu wysokości uzyskiwanych dochodów mogą Państwo ubiegać się o wynajęcie lokalu mieszkalnego w zasobie Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Toruniu. Możliwość taka funkcjonuje na podstawie Zarządzenie Nr 129 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.05.2004 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wyłaniania osób wskazywanych przez Gminę Miasta Toruń do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Toruniu” zmienionego Zarządzeniem 272/2014.

 

Warunkiem zawarcia umowy najmu na mieszkanie w zasobie TTBS jest udokumentowanie dysponowania łącznymi miesięcznymi dochodami w następującej wysokości:

 – gospodarstwo 1-osobowe – od 2.153,42 zł brutto do 3.142,20 zł brutto*,

  – gospodarstwo 2-osobowe – od 2.970,23 zł brutto do 4.713,31 zł brutto*,

 – gospodarstwo 3-osobowe – od 4.455,35 zł brutto do 6.480,80 zł brutto*,

 – gospodarstwo 4-osobowe – od 5.940,46 zł brutto do 7.855,51 zł brutto*,

 – gospodarstwo 5-osobowe – od 7.425,58 zł brutto do 9.426,61 zł brutto*,

– gospodarstwo 6-osobowe – od 8.910,69 zł brutto do 10.997,72 zł brutto*.

 

Zawarcie umowy najmu w zasobie TTBS Sp. z o.o. uzależnione jest od wpłaty kaucji mieszkaniowej w wysokości 12 krotności miesięcznego czynszu. W zależności od wielkości mieszkania kaucja może wynosić od ok. 4.500,- zł za lokal jednopokojowy do ok. 6.000,- zł za lokal dwupokojowy. Z kolei stawka czynszu kształtuje się od 7,23 zł do 13,17 zł/1 m² powierzchni użytkowej mieszkania. Istnieje również możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego na ogólnie obowiązujących zasadach.

Co należy zrobić?

1. Pobrać i wypełnić ankietę

Druki ankiet dostępne są również w:

 • Biurze Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Torunia, ul. Legionów 220, pokój nr 1
 • siedzibie ZGM w Toruniu, ul. Grudziądzka 159B, pokój nr 4 lub 24

2. Wypełnioną ankietę wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość uzyskiwanych dochodów (dochody powinny obejmować co najmniej okres ostatnich 3 miesięcy) prosimy złożyć w Biurze Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Torunia przy ul. Legionów 220, pokój nr 1.

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o telefon: 56 611 83 76.

* Kryteria dochodowe uzależnione są od wysokości minimalnego oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i mogą ulec zmianie.