Wnioski o wynajęcie lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń przyjmowane są w siedzibie ZGM od stycznia do końca czerwca każdego roku.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?

 1. Wypełniony wniosek o wynajęcie lokalu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie składają wszystkie osoby ujęte we wniosku, z tym, że za osoby małoletnie oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny).
 2. Dokument potwierdzający stan cywilny (kserokopię: aktu małżeństwa lub aktu zgonu małżonka lub orzeczenie o rozwodzie). Osoby stanu wolnego składają oświadczenie w obecności pracownika ZGM.
 3. Zaświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej – MOPR zgodnie z miejscem zamieszkiwania.
 4. Alimenty (zaświadczenie o prowadzonej egzekucji komorniczej lub zaświadczenie (względnie decyzje) o pobieraniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – TCŚR, ul. Batorego 38/40 lub orzeczenie zasądzające alimenty).
 5.  Zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto z tytułu wykonywanej pracy.
 6. Informacje o uzyskanej kwocie zwrotu podatku, ulgi podatkowej wypłaconej przez Urząd Skarbowy za rok podatkowy 2023 (kserokopia PIT-36/37/38, PIT-11/11A, PIT-40/40A), wraz z podaniem daty otrzymanego zwrotu przelewu.
 7. Decyzja (kserokopia) o uznaniu za osobę bezrobotną i ewentualnym przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
 8. Decyzja (kserokopia) o przyznanej rencie/emeryturze.
 9. Decyzja (kserokopia) o przyznanym stypendium socjalnym, szkolnym, sportowym, z wyższej uczelni, doktoranckim lub zaświadczenie bądź decyzje (kserokopie) potwierdzająca odmowę przyznania stypendium.
 10. Inne dokumenty lub oświadczenia stanowiące źródło utrzymania wnioskodawcy.
 11. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 12. Umowa najmu na obecnie zajmowany lokal.

DOKUMENTY DO POBRANIA

WAŻNE:

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów winny obejmować okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.  Dokumenty można złożyć w formie kserokopii, wówczas należy przedłożyć oryginały do wglądu pracownikowi ZGM.

 

 kontakt telefoniczny:

56 65 77 532


INFORMACJA DLA OSÓB UJĘTYCH NA LISTACH MIESZKANIOWYCH


Z listy mieszkaniowej do TTBS?

Mamy ważną informację dla osób ujętych na listach mieszkaniowych oraz oczekujących na tzw. zamianę lokalu z urzędu.

Informujemy, iż w przypadku wzrostu wysokości uzyskiwanych dochodów mogą Państwo ubiegać się o wynajęcie lokalu mieszkalnego w zasobie Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Toruniu. Możliwość taka funkcjonuje na podstawie Zarządzenie Nr 129 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.05.2004 r. w sprawie ustalenia “Regulaminu wyłaniania osób wskazywanych przez Gminę Miasta Toruń do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Toruniu” zmienionego Zarządzeniem 272/2014 oraz zarządzeniem 135/2018.

Zawarcie umowy najmu w zasobie TTBS Sp. z o.o. uzależnione jest od wpłaty kaucji mieszkaniowej w wysokości 12 krotności miesięcznego czynszu. Istnieje możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego na ogólnie obowiązujących zasadach.

Co należy zrobić?

1. Pobrać i wypełnić ankietę

Druki ankiet dostępne są w:

 • Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126B
 • siedzibie ZGM w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31

 

2. Wypełnioną ankietę wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość uzyskiwanych dochodów brutto (dochody powinny obejmować rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia wniosku) prosimy złożyć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzka 126B.

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o telefon: 56 611 83 75,  56 611 83 76.