Wnioski o wynajęcie lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń przyjmowane są w siedzibie ZGM (pokój nr 4) od stycznia do końca czerwca każdego roku.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?

 1. Wypełniony wniosek o wynajęcie lokalu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie składają wszystkie osoby ujęte we wniosku z tym, że w imieniu osób małoletnich oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny).
 2. Dokument potwierdzający stan cywilny (kserokopia aktu małżeństwa lub aktu zgonu małżonka lub orzeczenia o rozwodzie). Osoby stanu wolnego składają oświadczenie w obecności pracownika ZGM.
 3. Zaświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z opieki społecznej – MOPR ul. Konstytucji 3 Maja 40C, świadczeń rodzinnych lub świadczeń pielęgnacyjnych – MOPR ul. Batorego 38/40 (względnie decyzje).
 4. Dochody wynikające z alimentów (zaświadczenie o prowadzonej egzekucji komorniczej; zaświadczenie (względnie decyzje) o pobieraniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – MOPR, ul. Batorego 38/40 lub orzeczenie zasądzające alimenty).
 5. Zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu brutto z tytułu wykonywanej pracy.
 6.  Decyzje o uznaniu za osobę bezrobotną i ewentualnym przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
 7. Inne dokumenty lub oświadczenia stanowiące o źródle utrzymania wnioskodawcy.
 8. W przypadku dzieci uczących się: zaświadczenie o kontynuowaniu nauki wydane przez właściwą placówkę oświatową wraz z informacją określającą wysokość ewentualnego stypendium (względnie decyzje).
 9. Decyzje o przyznanej rencie/emeryturze.
 10. Orzeczenie o niepełnosprawności.
 11. Umowa najmu na obecnie zajmowany lokal.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o wynajęcie mieszkania

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dla Wnioskodawców

Oświadczenie dla Wnioskodawcy

Oświadczenie dla pełnoletniego członka rodziny

Oświadczenie dla małoletniego członka rodziny

 

lista mieszkaniowa 2018

lista mieszkaniowa 2017

lista mieszkaniowa 2016

listy mieszkaniowe do 2015 roku

 

WAŻNE:

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów winny obejmować okres 12-stu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.  Dokumenty można złożyć w formie kserokopii, wówczas należy przedłożyć oryginały do wglądu pracownikowi ZGM (pokój nr 4).

 

 kontakt telefoniczny:

56 65 77 532


INFORMACJA DLA OSÓB UJĘTYCH NA LISTACH MIESZKANIOWYCH


Z listy mieszkaniowej do TTBS?

Mamy ważną informację dla osób ujętych na listach mieszkaniowych oraz oczekujących na tzw. zamianę lokalu z urzędu.

Informujemy, iż w przypadku wzrostu wysokości uzyskiwanych dochodów mogą Państwo ubiegać się o wynajęcie lokalu mieszkalnego w zasobie Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Toruniu. Możliwość taka funkcjonuje na podstawie Zarządzenie Nr 129 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.05.2004 r. w sprawie ustalenia “Regulaminu wyłaniania osób wskazywanych przez Gminę Miasta Toruń do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Toruniu” zmienionego Zarządzeniem 272/2014.

 

Warunkiem zawarcia umowy najmu na mieszkanie w zasobie TTBS jest udokumentowanie dysponowania łącznymi miesięcznymi dochodami w następującej wysokości:

 – gospodarstwo 1-osobowe – od 2.153,42 zł brutto do 3.142,20 zł brutto*,

  – gospodarstwo 2-osobowe – od 2.970,23 zł brutto do 4.713,31 zł brutto*,

 – gospodarstwo 3-osobowe – od 4.455,35 zł brutto do 6.480,80 zł brutto*,

 – gospodarstwo 4-osobowe – od 5.940,46 zł brutto do 7.855,51 zł brutto*,

 – gospodarstwo 5-osobowe – od 7.425,58 zł brutto do 9.426,61 zł brutto*,

– gospodarstwo 6-osobowe – od 8.910,69 zł brutto do 10.997,72 zł brutto*.

 

Zawarcie umowy najmu w zasobie TTBS Sp. z o.o. uzależnione jest od wpłaty kaucji mieszkaniowej w wysokości 12 krotności miesięcznego czynszu. W zależności od wielkości mieszkania kaucja może wynosić od ok. 4.500,- zł za lokal jednopokojowy do ok. 6.000,- zł za lokal dwupokojowy. Z kolei stawka czynszu kształtuje się od 7,23 zł do 13,17 zł/1 m² powierzchni użytkowej mieszkania. Istnieje również możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego na ogólnie obowiązujących zasadach.

Co należy zrobić?

1. Pobrać i wypełnić ankietę

Druki ankiet dostępne są również w:

 • Biurze Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Torunia, ul. Legionów 220, pokój nr 1
 • siedzibie ZGM w Toruniu, ul. Grudziądzka 159B, pokój nr 4 lub 24

2. Wypełnioną ankietę wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość uzyskiwanych dochodów (dochody powinny obejmować co najmniej okres ostatnich 3 miesięcy) prosimy złożyć w Biurze Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Torunia przy ul. Legionów 220, pokój nr 1.

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o telefon: 56 611 83 76.

* Kryteria dochodowe uzależnione są od wysokości minimalnego oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i mogą ulec zmianie.