Zakres wykonywanych zadań

 1. Podstawowym zadaniem Działu jest nadzór inwestorski nad pełnym zakresem robót remontowych w budynkach komunalnych.
  Dział realizuje zadania wskazane w planie remontów na dany rok kalendarzowy.
  Odpowiada za wykonywanie wymaganych ustawą „Prawo budowlane” okresowych przeglądów technicznych obiektów i opracowywanie na ich podstawie materiałów do planów remontów. Prowadzi dokumentację techniczno–finansową związaną z przeprowadzanymi remontami i inwestycjami. Archiwizuje dokumentację techniczną związaną z w/w pracami.
 2. Ponadto do zadań Działu należy również przyjmowanie i opiniowanie wniosków oraz późniejszy nadzór spraw dotyczących remontów bądź modernizacji wewnętrznych instalacji: wod–kan, gaz, c.o., c.w.u. i elektrycznej.
  W przedmiotowym wypadku procedura przebiega następująco:
 • złożenie wniosku
 • wizja lokalna
 • decyzja ZGM w formie pisemnej
 1. Usterki oraz awarie należy zgłaszać do właściwego dla adresu zamieszkania Biura Obsługi Mieszkańców (BOM) w godzinach jego urzędowania, natomiast poza godzinami pracy zgłoszenia przyjmuje Pogotowie Techniczne tel. 56 622 93 51 lub 503 136 905.

Kontakt:
Dział Techniczny
dzial.techniczny@zgm.torun.pl
tel. 56-657-75-51
Kierownik – Mariusz Gęsiński
tel. 56-657-75-50