Zakres wykonywanych zadań.

1.Podstawowym zadaniem Działu jest nadzór inwestorski nad pełnym zakresem robót remontowych w budynkach komunalnych.

Dział realizuje zadania wskazane w planie remontów na dany rok kalendarzowy.

Odpowiada za wykonywanie wymaganych ustawą „Prawo budowlane” okresowych przeglądów technicznych obiektów i opracowywanie na ich podstawie materiałów do planów remontów. Prowadzi dokumentację techniczno – finansową związaną z przeprowadzanymi remontami i inwestycjami. Archiwizuje dokumentację techniczną związaną z w/w pracami.

2.Ponadto do zadań Działu należy również przyjmowanie i opiniowanie wniosków oraz późniejszy nadzór spraw dotyczących remontów bądź modernizacji wewnętrznych instalacji : wod – kan, gaz , c.o., c.w.u. i elektrycznej.

W przedmiotowym wypadku procedura przebiega następująco :

– złożenie wniosku

– wizja lokalna

– decyzja ZGM w formie pisemnej

3.Niezależnie od powyższego do obowiązków Kierownika Działu należy przyjmowanie skarg i zażaleń w zakresie spraw technicznych, np. zgłaszana przez najemcę lokalu konieczność przeprowadzenia napraw bieżących a nie wykonywanych przez Administrację.

Kontakt :

Dział Techniczny
dzial.techniczny@zgm.torun.pl
tel. 056-657-75-51

Kierownik – Mariusz Gęsiński
tel. 056-657-75-50