Ustawy


ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali

ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych


Akty prawa miejscowego


Uchwała RMT 520/2020 w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”

Uchwała RMT 390/2020 w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2020 – 2024”

Uchwała Nr 414/2012 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

Uchwała Nr 411/2012 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz najemców.

Uchwała Nr 742/2010 Rady Miasta Torunia z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz od ceny nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń. 

Uchwała Nr 73/11 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Uchwała Nr 519/2020 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Toruń lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

Uchwała Nr 300/2016 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.