Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-11-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Zwracamy uwagę, że pomimo starań redaktorów serwisu mogą zdarzyć się sytuacje, w których cel linku zostanie określony nieprecyzyjnie lub nie zostanie poprawnie wprowadzony opis alternatywny dla grafiki. Zapewniamy, że tego typu sytuacje mają charakter incydentalny i są korygowane niezwłocznie po wykryciu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 01-12-2021
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 15-02-2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Biuro ds. Teleinformatyki.
 • E-mail: support@zgm.torun.pl
 • Telefon: 56 657 75 84/85

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ul. Młodzieżowa 31

 1. Budynek Zakładu trzykondygnacyjny, z jednym wejściem od strony ulicy. Przed wejściem schody – 7 stopni. Wejście główne posiada rampę.
 2. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe wyposażone w domofon.
 3. Budynek posiada windę wewnętrzną.
 4. Kancelaria znajduje się po prawej stronie wejścia, korytarz bez progów przez który może przejechać osoba na wózku
 5. Szerokość korytarzy dostosowana, przystosowana  do poruszania się na wózkach inwalidzkich, posiadająca system przywoławczy.
 6. Toalety na pierwszym i drugim ogólnodostępne, nie przystosowane dla osób na wózkach.
 7. Przed budynkiem parking z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych (bezpłatny)
 8. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych
 10. Zakład nie posiada tłumacza języka migowego
 11. Dojazd do Zakładu autobusem lub tramwajem od strony ulicy Grudziądzkiej i ulicy Przy Kaszowniku oraz autobusem od ulicy Legionów.

Biuro Obsługi Mieszkańców nr I, ul. Gołębia 3

 1. Wejście do budynku
 • główne wejście do budynku od strony Gołębiej na parterze,
 • wejście do obsługi interesantów na parterze po schodach
 • wejście do biur mieszczących na I piętrze prowadzą schody
 • brak windy
 1. Budynek dwukondygnacyjny (wysoki parter + 1 piętro)
 2. Brak miejsc parkingowych (parkowanie możliwe wzdłuż ulicy Gołębiej)
 3. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 4. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych
 5. Brak możliwości tłumaczenia języka migowego

Możliwość wejścia z psem asystującym

Biuro Obsługi Mieszkańców Nr IV, ul. Wola Zamkowa 11

1. Biuro Obsługi Mieszkańców

 • piętra: od 0 do 1
 • wejście do budynku – do pokonania podest wysokości: 7,3 cm
 • drzwi wejściowe PCV z przeszkleniem o szerokości: 156 cm
 • tablica informacyjna
 • możliwość wejścia z psem asystującym, przewodnikiem2.

2. Dojazd, komunikacja

 • autobus – przystanek autobusowy Pl. Św. Katarzyny
 • odległość przystanku autobusowego do budynku ok. 350 m
 • trzeba przekroczyć jezdnię
 • jest przejście dla pieszych
 • sygnalizacja świetlna z sygnałem dźwiękowym
 • częściowo dostępny bez barier – rozkład jazdy autobusów
 • tramwaj – przystanek Pl. Św. Katarzyny
 • odległość przystanku tramwajowego do budynku ok. 300 m.
 • trzeba przekroczyć jezdnię
 • jest przejście dla pieszych
 • sygnalizacja świetlna z sygnałem dźwiękowym
 • częściowo dostępny bez barier – rozkład jazdy tramwajów

3. Parking

 • parking dla interesantów

4. Rampa, schody

 • liczba stopni przed wejściem głównym: 1
 • liczba stopni za wejściem głównym: 0

5. Drzwi wejściowe do budynku

 • wejście do budynku od strony ul. Piernikarskiej od szczytu budynku
 • szerokość drzwi głównych: 156 cm
 • dwuskrzydłowe – PCV
 • otwierane na zewnątrz
 • przeszklone
 • drzwi wejściowe – PCV – wiatrołap
 • szerokość: 166 cm
 • dwuskrzydłowe
 • otwierane na zewnątrz
 • przeszklone

Biuro Obsługi Mieszkańców nr II, ul Gagarina 152

1. Biuro Obsługi Mieszkańców

 • 1 piętro wejście do budynku – do pokonania schody : 24 stopnie
 • drzwi wejściowe PCV z przeszkleniem o szerokości: 102 cm
 • tablica informacyjna
  • możliwość wejścia z psem asystującym, przewodnikiem

2. Dojazd, komunikacja

 • autobus – przystanek autobusowy ul. Gagarina
 • odległość przystanku autobusowego do budynku ok. 50m
 • nie trzeba przekraczać jezdni
 • częściowo dostępny bez barier – rozkład jazdy autobusów
 • tramwaj – przystanek ul. Gagarina
 • odległość przystanku tramwajowego do budynku ok. 300 m.
 • trzeba przekroczyć jezdnię
 • jest przejście dla pieszych
 • częściowo dostępny bez barier – rozkład jazdy tramwajów

3. Parking

 • parking dla interesantów
 • 2 miejsca dla niepełnosprawnych

4. Rampa, schody

 • liczba stopni przed wejściem głównym: 24
 • liczba stopni za wejściem głównym: 0

5. Drzwi wejściowe do budynku

 • wejście do budynku od strony ul. Gagarina
 • szerokość drzwi głównych: 102 cm
 • jednoskrzydłowe – PCV otwierane do wewnątrz przeszklone

6. Klatka schodowa

 • schody stalowe, stopnie granitowe

7. Toalety

 • piętro: 1
 • liczba stopni do pokonania: 24

Biuro Obsługi Mieszkańców nr III, ul. Letnia 4

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Letniej. Znajduje się ono na parterze nieruchomości bezpośrednio z w/w ulicy.
 2. Po wejściu do budynku mieścimy się w holu głównym. W obecnej sytuacji pandemicznej mieści się tu recepcja bezpośrednio za drzwiami wejściowymi. Do recepcji może wjechać osoba na wózku inwalidzkim. W przypadku zniesienia obowiązujących obostrzeń osoba na wózku może pozostać na parterze w holu głównym przy przygotowanym miejscu obsługi klienta bądź udać się do pokoju nr 1 (Dział techniczny). Do pozostałych pokoi mieszczących się na pierwszym piętrze prowadzą schody. Brak widny.
 3. Toaleta mieszcząca się na parterze ma nieodpowiednią szerokość dla wjazdu wózku inwalidzkiego, uniemożliwia to dostęp dla osób niepełnosprawnym. W budynku nie ma przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Samochód można pozostawić bezpośrednio przed biurem bądź w odległości 10 metrów na parkingu budynku mieszkalnego Drzymały 13A – wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.