Wnioski o poprawę warunków zamieszkiwania przyjmowane są w siedzibie ZGM od stycznia do końca czerwca każdego roku.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. podpisaną przez Wnioskodawcę klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
  2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenia składają wszystkie osoby ujęte we wniosku z tym, że w imieniu osób małoletnich oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny);
  3. oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu (w przypadku małżonków, każdy wypełnia w swoim imieniu);
  4. deklaracja o wysokości dochodów;
  5. oświadczenie o stanie majątkowym

Do wypełnionego wniosku można również dołączyć:

  • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności/ orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kserokopię orzeczenia lekarza orzecznika ZUS,
  • inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację Wnioskodawcy.

O poprawę warunków zamieszkiwania mogą starać się najemcy lokali gminnych, nieposiadający zadłużenia, w tym m.in.: osoby niepełnosprawne czy zamieszkujące w lokalu, gdzie na jednego członka rodziny przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi.

 

kontakt telefoniczny:

56 65 77 534, 56 65 77 535

 


INFORMACJA DLA OSÓB UJĘTYCH NA LISTACH ZAMIAN Z URZĘDU


Z listy mieszkaniowej do TTBS?

Mamy ważną informację dla osób ujętych na listach mieszkaniowych oraz oczekujących na tzw. zamianę lokalu z urzędu.

Informujemy, iż w przypadku wzrostu wysokości uzyskiwanych dochodów mogą Państwo ubiegać się o wynajęcie lokalu mieszkalnego w zasobie Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Toruniu. Rozwiązanie to funkcjonuje na podstawie Zarządzenie Nr 129 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.05.2004 r. w sprawie ustalenia “Regulaminu wyłaniania osób wskazywanych przez Gminę Miasta Toruń do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Toruniu” zmienionego Zarządzeniem 272/2014 oraz Zarządzeniem 135/2018 .

Zawarcie umowy najmu w zasobie TTBS Sp. z o.o. uzależnione jest od wpłaty kaucji mieszkaniowej w wysokości 12 krotności miesięcznego czynszu. Istnieje możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego na ogólnie obowiązujących zasadach.

Co należy zrobić?

1. Pobrać i wypełnić ankietę (w załączniku)

Druki ankiet dostępne są w:

  • Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126B
  • siedzibie ZGM w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31

 

2. Wypełnioną ankietę wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość uzyskiwanych dochodów brutto (dochody powinny obejmować rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia wniosku) prosimy złożyć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzka 126B.

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o telefon: 56 611 83 75,  56 611 83 76.

ZGMZakres załatwianych sprawWnioski o poprawę warunków zamieszkiwania przyjmowane są w siedzibie ZGM od stycznia do końca czerwca każdego roku. Do wniosku należy dołączyć: podpisaną przez Wnioskodawcę klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenia składają wszystkie osoby ujęte we wniosku z tym, że w imieniu...ZGM Toruń