JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ ?

Osoby pozostające w lokalu po zgonie dotychczasowego najemcy winny złożyć w ZGM następujące dokumenty:

 • pisemny wniosek o zawarcie umowy najmu,
 • odpis skrócony aktu zgonu najemcy (kserokopia i oryginał do wglądu),
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z dotychczasowym najemcą (kserokopia i oryginał do wglądu),
 • dokument potwierdzający stan cywilny Wnioskodawcy (kserokopię: aktu małżeństwa lub aktu zgonu małżonka lub orzeczenie o rozwodzie). Osoby stanu wolnego (panna/kawaler) składają oświadczenie w obecności pracownika ZGM.

Ponadto ww. osoby (z wyłączeniem osób określonych w art. 691 Kodeksu cywilnego) winny dostarczyć: 

 1. Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości uzyskanego dochodu netto z tytułu wykonywanej pracy z ostatnich 3 miesięcy.
 2. Zaświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej – MOPR zgodnie z miejscem zamieszkiwania.
 3. Oświadczenie o wysokości pobranych alimentów – wyrok sądu lub zaświadczenie lub decyzja właściwego organu przyznająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego / świadczenie rodzicielskie.
 4. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów –  jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą  przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego.
 5. Decyzje (kserokopie) o uznaniu za osobę bezrobotną i ewentualnym przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, stypendium finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 6. Decyzje (kserokopie) o przyznanej rencie/emeryturze z ZUS/KRUS.
 7. Zaświadczenie/decyzja potwierdzająca rodzaj i wysokość zasiłku/stypendium dla uczniów, studentów i doktorantów – dotyczy pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i zasiłek szkolny), pomocy materialnej dla studentów (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego), stypendia doktoranckie, stypendia sportowe oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom i studentom. W przypadku braku świadczeń, dokument potwierdzający ze szkoły/uczelni.
 8. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy dostarczyć stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
 9. Inne dokumenty lub oświadczenia stanowiące źródło utrzymania wnioskodawcy.
 10. Orzeczenie o niepełnosprawności.
 11. Informację o uzyskanej kwocie zwrotu podatku, ulgi podatkowej wypłaconej przez urząd skarbowy za rok podatkowy.
 12. Oświadczenie o stanie majątkowym (zał.).
 13. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu (zał.).
 14. Deklaracja o wysokości dochodów (zał.).

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem  56 65 77 536.

 

 

ZGMZakres załatwianych sprawJAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ ? Osoby pozostające w lokalu po zgonie dotychczasowego najemcy winny złożyć w ZGM następujące dokumenty: pisemny wniosek o zawarcie umowy najmu, odpis skrócony aktu zgonu najemcy (kserokopia i oryginał do wglądu), dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z dotychczasowym najemcą (kserokopia i oryginał do wglądu), dokument potwierdzający stan...ZGM Toruń