• Najemca zobowiązuje się do korzystania z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymania go w stanie niepogorszonym.
  • Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą Wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.
  • Do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.
  • Najemca zobowiązuje się stosować do zasad porządku domowego określonego przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o ile ten nie jest sprzeczny z uprawnieniami wynikającymi z umowy, powinien również liczyć się z potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów.
  • Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania Wynajmującemu na piśmie wszelkich okoliczności mających wpływ na wysokość opłat.
  • Zmiany wysokości czynszu następują na zasadach i w terminach określonych przez Gminę Toruń i wymagają wypowiedzenia dotychczasowych stawek.
  • Na żądanie lokatora Wynajmujący jest obowiązany podać przyczynę podwyższenia opłat za używanie lokalu oraz przedstawić kalkulację w tym zakresie.
  • Czynsz najmu oraz pozostałe opłaty płatne są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca w kasie Wynajmującego albo na wskazany przez niego rachunek bankowy.
  • Oddanie lokalu lub jego części w najem, podnajem lub bezpłatne używanie jest niedopuszczalne bez pisemnej zgody Wynajmującego.

 

ZGMLokale mieszkalne i eksploatacjaNajemca zobowiązuje się do korzystania z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymania go w stanie niepogorszonym. Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą Wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu. Do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu należą w szczególności: drobne naprawy podłóg,...ZGM Toruń