Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór ofert na wynajem gminnych lokali użytkowych:

 • przy Bulwar Filadelfijski 8 (Baszta Gołębnik) o pow. użyt. 24,66 m2
 • przy Jęczmiennej 10 lok. nr 6 o pow. użyt. 71,21 m2
 • przy ul. Okólnej 169 lok. nr 3A w Toruniu o pow. użyt. 64,00 m2.

 

 1. INFORMACJA O LOKALACH

 

 1. Szczegółowa informacja o lokalu użytkowym przy Bulwar Filadelfijski 8 (Baszta Gołębnik)parametry:

1) funkcja: lokal przeznaczono na działalność statutową organizacji pozarządowych    realizujących zadania własne gminy;

2)  powierzchnia użytkowa obiektu: 24,66 m2;

3)  kondygnacja: I piętro;

      4)  ilość pomieszczeń: 2 pomieszczenia (1 + wc);

      5)  instalacje: instalacja elektryczna, wod-kan, ogrzewanie gazowe;

      6)  lokal w budynku Gminy Miasta Toruń;

      7)  stan techniczny: dobry;

      8)  strefa I;

      9) stawka podstawowa[1] (pkt. 4 tabeli – pozostałe lokale): 23,37 zł/m2 netto,
            tj. 28,75 zł/m2 brutto;

      10) lokal nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 1. Szczegółowa informacja o lokalu użytkowym przy ul. Jęczmiennej 10 lok. nr 6parametry:

 

 • funkcja: lokal przeznaczono na działalność statutową organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy;
 • powierzchnia użytkowa obiektu: 71,21 m2;
 • kondygnacja: II piętro;
 • ilość pomieszczeń: 3 + łazienka i wc wspólne;
 • instalacje: instalacja wod-kan, elektryczna, ogrzewanie c.o.;
 • lokal w budynku Gminy Miasta Toruń;
 • stan techniczny: dobry;
 • strefa I;
 • podstawowa stawka czynszu1: 23,37 zł/m2 netto, tj. 28,75 zł/m2 brutto;
 • lokal nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 1. Szczegółowa informacja o lokalu użytkowym przy ul. Okólnej 169 lok. nr 3Aparametry:
 • funkcja: lokal przeznaczono na działalność statutową organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy;
 • powierzchnia użytkowa obiektu: 64,00 m2;
 • kondygnacja: piwnica;
 • ilość pomieszczeń: 1;
 • instalacje: instalacja elektryczna, ogrzewanie c.o.;
 • lokal w budynku Gminy Miasta Toruń;
 • stan techniczny: bardzo dobry;
 • strefa II;
 • podstawowa stawka czynszu1: 16,36 zł/m2 netto, tj. 20,12 zł/m2 brutto;
 • lokal nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 1. ZASADY NAJMU

 

 1. Lokale użytkowe zostaną wynajęte na czas nieokreślony na podstawie zawartej umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia).
 2. Wszelkie prace remontowe mogą być przeprowadzone w lokalach po wymaganych prawem uzgodnieniach z odpowiednimi służbami publicznymi, w tym Strażą Pożarną, Sanepidem, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem Architektury
  i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia.
 3. Podstawowe stawki czynszu określa tabela minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. – załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 287 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 grudnia 2020 r.
  w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych za lokale użytkowe,
  przy czym stawka ta może być obniżona organizacji pozarządowej o nie więcej niż:
 • 70% w przypadku wykonywania przez nie zadań w zakresie:
 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów,
 3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • 50% w przypadku wykonywania przez nie  zadań w zakresie:
 1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 2. ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 4. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
  i młodzieży;
 5. ochrony i promocji zdrowia,
 6. bezpieczeństwa;
 • 30% w przypadku wykonywania przez nie zadań w zakresie:
 1. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy i  przedsiębiorczości,
 2. działalności wspomagającej rozwój grup społecznych i zawodowych,
 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności  lokalnych, promocji
  i rozwoju wolontariatu.

 (podstawa prawna: uchwała nr 414/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października
2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu z późn. zm.).

 1. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Torunia może podjąć decyzję
  o zastosowaniu dla organizacji:
 2. obniżonej stawki czynszu także w przypadku wykonywania innych zadań
  niż określone w ust. 4,
 3. większej obniżki stawek czynszu niż określona w ust. 4;
 4. Dopuszcza się możliwość wynajmu jednego lokalu więcej niż jednej organizacji (oferty wspólne organizacji ze wskazaniem lidera działań).

 

 • ZASADY NABORU OFERT

 

 1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w naborze ofert są organizacje pozarządowe będące organizacjami w rozumieniu § 2 pkt 3 uchwały Nr 414/12 Rady Miasta Torunia
  z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu z późn. zm., które spełniają łącznie następujące warunki:
 • prowadzą przez co najmniej 12 miesięcy działalność statutową;
 • działają na terenie i na rzecz mieszkańców Torunia;
 • nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek
  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych zobowiązań publiczno-prawnych;
 • nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Toruń;
 • dysponują budżetem pozwalającym na pokrycie kosztów korzystania z lokalu.
 1. Podmioty uprawnione do udziału w naborze składają oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 2. Dopuszcza się możliwość złożenia wspólnej oferty przez więcej niż jedną organizację, przy czym w ofercie należy wskazać lidera działań planowanych w obiekcie.
 3. Nabór jest ważny, jeżeli wpłynęła co najmniej jedna oferta.
 4. Oferty złożone w naborze ocenia Komisja lokalowa, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 149 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia procedury postępowania dotyczącego wynajmu i użyczenia gminnych lokali użytkowych na rzecz organizacji pozarządowych w trybie bezprzetargowym.
 5. Wybór ofert zostanie dokonany w terminie 45 dni od upływu terminu na ich składanie.
 6. Informacja o wynikach otwartego naboru ofert opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”), w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych: www.orbitorun.pl oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu: www.zgm.torun.pl.

 

 1. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferty należy składać w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu,
  Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń
  w zamkniętych opieczętowanych (pieczątka
  z nazwą oferenta) kopertach opatrzonych napisem „Nabór ofert na wynajem lokalu użytkowego dla NGO nr 1/2023” osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do ZGM w Toruniu) w terminie: do dnia 20.03.2023 r. do godz. 14.00.
 2. Formularz oferty można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej bip.torun.pl (dział „Ogłoszenia PMT”), w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych: www.orbitorun.pl oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu: www.zgm.torun.pl.
 3. Do oferty zawierającej koncepcję zagospodarowania lokalu należy załączyć:
 • harmonogram planowanych działań w lokalu;
 • wykaz planowanych prac remontowych w lokalu (jeżeli lokal wymaga remontu);
 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego odpowiedniego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany), wydruk odpisu KRS może być pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl;
 • kopię statutu organizacji;
 • sprawozdanie finansowe organizacji za ostatni zatwierdzony rok obrotowy;
 • sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni zatwierdzony rok;
 • w przypadku zaangażowania partnerów w realizację proponowanych zadań – kopia dokumentu potwierdzającego współpracę (np. umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny, deklaracja, w przypadku nieformalnej współpracy – pisemne potwierdzenie/oświadczenie).
 1. Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:
 • została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o otwartym naborze ofert (decyduje data wpływu);
 • została złożona zgodnie z wymogami określonymi w warunkach naboru ofert
  i na obowiązującym formularzu;
 • została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
  w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika zawiera pełnomocnictwo;
 • wymagane załączniki do oferty są czytelne i ponumerowane, kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem (data, pieczątka i podpisy osób uprawnionych).
 1. Do pobrania:
 • wzór umowy najmu,
 • formularz oferty,
 • wzór karty oceny oferty;
 • Uchwała Nr 414/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę
  oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu z późn. zm.;
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia nr 149 z dnia 8 czerwca 2017 r.
  w sprawie przyjęcia procedury postępowania dotyczącego wynajmu i użyczenia gminnych lokali użytkowych na rzecz organizacji pozarządowych w trybie bezprzetargowym.

 

UWAGA:

 1. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii należy na pierwszej stronie potwierdzić za zgodność z oryginałem strony od … do … przez osobę uprawnioną (pieczątka organizacji, podpis osoby upoważnionej z pieczątką imienną oraz datą – jeżeli osoba uprawniona nie dysponuje pieczątką imienną, należy podpisać pełnym imieniem
  i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji w organizacji).
 2. Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z zapisami w KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Możliwe jest dokonanie oględzin lokali przez przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych po uprzednim skontaktowaniu się z administratorem:

Poz. 1-2 p. Aleksandra Mielczarek, tel. 664 922 684

Poz. 3 p. Grażyna Janczarska, tel. 664 923 508.

 1. Szczegółowe warunki korzystania z lokali określać będzie umowa najmu,
  której integralną część stanowić będzie oferta złożona w ramach naboru.
 2. Organizacja, która zawarła umowę najmu zobowiązana będzie do:
 • złożenia aktualizacji harmonogramu planowanych działań w lokalu
  oraz harmonogramu planowanych prac remontowych w lokalu;
 • złożenia sprawozdania z rocznej działalności prowadzonej w lokalu, uwzględniającego szczególnie:
 1. zadania realizowane na rzecz i z udziałem mieszkańców Torunia (z podaniem danych liczbowych),
 2. wykaz prac remontowych przeprowadzonych w lokalu,
 3. dokumentację potwierdzającą działalność (np. fotograficzną, promocyjną – plakaty, ulotki, strona internetowa),
 • w terminie do dnia 31 marca każdego roku obowiązywania umowy;
 • złożenia dodatkowo, przez pierwsze 2 lata obowiązywania umowy najmu, sprawozdania z półrocznej działalności prowadzonej w lokalu, uwzględniającego treści wskazane w pkt 1 i 2 w terminie – 21 dni od dnia zakończenia półrocznego okresu sprawozdawczego;
 • umieszczenia na drzwiach wejściowych do lokalu oraz wewnątrz lokalu,
  w widocznym miejscu, nalepki/tabliczki informacyjnej o wynajęciu lokalu przez Gminę Miasta Toruń na preferencyjnych warunkach – nalepkę/tabliczkę należy pobrać w sekretariacie Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji (ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, pok. 35 , II piętro tel. 56 611 87 47).
 1. Niewykorzystanie lokalu zgodnie z przyjętą koncepcją i corocznymi aktualizacjami harmonogramu planowanych działań, brak działań remontowych wskazanych w ofercie
  i corocznych aktualizacjach planu prac remontowych oraz jakiekolwiek nieprawidłowości dotyczące sposobu wykorzystania lokalu ujawnione w wyniku kontroli będą podstawą do wypowiedzenia umowy.
 2. Poczynione przez najemcę nakłady na zagospodarowanie lokalu, niezależnie od źródła ich pochodzenia, nie będą podlegały zwrotowi.

[1] wg Tabeli minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych od 01.12.2019r. (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 305 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 01.12.2021r.)

Pliki do pobrania:

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2022/02/Budynek_przy_ul._Jeczmiennej_10_w_Toruniu.jpg?fit=506%2C599&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2022/02/Budynek_przy_ul._Jeczmiennej_10_w_Toruniu.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMLokale użytkowe i reklamyPrzetargi, ofertyPrezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór ofert na wynajem gminnych lokali użytkowych: przy Bulwar Filadelfijski 8 (Baszta Gołębnik) o pow. użyt. 24,66 m2 przy Jęczmiennej 10 lok. nr 6 o pow. użyt. 71,21 m2 przy ul. Okólnej 169 lok. nr 3A w Toruniu o pow. użyt. 64,00 m2.   INFORMACJA O LOKALACH   Szczegółowa informacja o...ZGM Toruń