Nabór nr 5/2019

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia
o otwartym naborze ofert na wynajem gminnego lokalu użytkowego
na działalność statutową organizacji pozarządowych
realizujących zadania własne gminy

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Bulwar Filadelfijski 8 (Baszta Gołębnik) w Toruniu o powierzchni 24,24 m2.

I. INFORMACJA O LOKALU

1. Szczegółowa informacja o lokalu użytkowym:

1) parametry:

 • adres: ul. Bulwar Filadelfijski 8 (Baszta Gołębnik), 87-100 Toruń;
 • funkcja: lokal przeznaczono na działalność statutową organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy;
 • powierzchnia użytkowa obiektu: 24,24 m2;
 • kondygnacja: parter;
 • ilość pomieszczeń: 2 pomieszczenia (wc);
 • instalacje: instalacja elektryczna, wod-kan, ogrzewanie gazowe;
 • lokal w budynku Gminy Miasta Toruń;
 • stan techniczny: dobry;
 • strefa  II;
 • stawka podstawowa[1] (pkt. 4 tabeli – pozostałe lokale): 13,64 zł/m2 netto,
  tj. 16,78 zł/m2 brutto;
 • lokal nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Wszelkie prace remontowe mogą być przeprowadzone w lokalach po wymaganych prawem uzgodnieniach z odpowiednimi służbami publicznymi, w tym Strażą Pożarną, Sanepidem, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem Architektury
   i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia.
  • Zdjęcia obiektu – załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  • Zasady najmu lokali:
   • lokal użytkowy zostanie wynajęty na czas nieokreślony na podstawie zawartej umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia);
   • podstawowa stawka czynszu wynosi 13,64 zł/m2 netto, tj. 16,78 zł/m2 brutto, przy czym stawka ta może być obniżona organizacji pozarządowej na okres 12 miesięcy o nie więcej niż:
 • 70% w przypadku wykonywania zadań w zakresie: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • 50% w przypadku wykonywania zadań w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i  sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa,
 • 30% w przypadku wykonywania zadań w  zakresie: działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, działalności wspomagającej rozwój grup społecznych i zawodowych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

(podstawa prawna: uchwała nr 414/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu z późn. zm.);

 • dopuszcza się możliwość wynajmu jednego lokalu więcej niż jednej organizacji (oferty wspólne organizacji ze wskazaniem lidera działań).

II. ZASADY NABORU OFERT

 1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w naborze ofert są organizacje pozarządowe będące organizacjami w rozumieniu § 2 pkt 3 uchwały Nr 414/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu,
  które spełniają łącznie następujące warunki:
 • prowadzą przez co najmniej 12 miesięcy działalność statutową;
 • działają na terenie i na rzecz mieszkańców Torunia;
 • nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;
 • nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Toruń;
 • dysponują budżetem pozwalającym na pokrycie kosztów korzystania z lokalu.

2. Podmioty uprawnione do udziału w naborze składają oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

3. Dopuszcza się możliwość złożenia wspólnej oferty przez więcej niż jedną organizację, przy czym w ofercie należy wskazać lidera działań planowanych w obiekcie.

4. Nabór jest ważny, jeżeli wpłynęła co najmniej jedna oferta.

5. Oferty złożone w naborze ocenia Komisja lokalowa, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 149 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia procedury postępowania dotyczącego wynajmu i użyczenia gminnych lokali użytkowych na rzecz organizacji pozarządowych w trybie bezprzetargowym.

6. Wybór ofert zostanie dokonany w terminie 45 dni od upływu terminu na ich składanie.

7. Informacja o wynikach otwartego naboru ofert opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”), w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych: www.orbitorun.pl oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu: www.zgm.torun.pl.

III. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu,
  ul. Grudziądzka 159B, 87-100 Toruń
  w zamkniętych opieczętowanych (pieczątka z nazwą oferenta) kopertach opatrzonych napisem „Nabór ofert na wynajem lokalu użytkowego dla NGO nr 5/2019” osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do ZGM w Toruniu) w terminie: do dnia 29.04.2019 r. do godz. 14.00.
 2. Formularz oferty można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (dział „Ogłoszenia PMT”), w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych: www.orbitorun.pl (w zakładce „Miejskie lokale dla NGO, zasady wynajmu lokali”) oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu: www.zgm.torun.pl.
 3. Do oferty zawierającej koncepcję zagospodarowania lokalu należy załączyć:
 • harmonogram planowanych działań w lokalu;
 • wykaz planowanych prac remontowych w lokalu;
 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego odpowiedniego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany), wydruk odpisu KRS może być pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl;
 • kopię statutu organizacji;
 • sprawozdanie finansowe organizacji za ostatni zatwierdzony rok obrotowy;
 • sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni zatwierdzony rok;
 • w przypadku zaangażowania partnerów w realizację proponowanych zadań – kopia dokumentu potwierdzającego współpracę (np. umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny, deklaracja, w przypadku nieformalnej współpracy – pisemne potwierdzenie/oświadczenie).

4. Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:

 • została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o otwartym naborze ofert (decyduje data wpływu);
 • została złożona zgodnie z wymogami określonymi w warunkach naboru ofert i na obowiązującym formularzu;
 • została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika zawiera pełnomocnictwo;
 • wymagane załączniki do oferty są czytelne i ponumerowane, kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem (data, pieczątka i podpisy osób uprawnionych).

5. Do pobrania:

 • informacje szczegółowe o lokalach użytkowych objętych naborem;
 • wzór umowy najmu,
 • formularz oferty,
 • wzór karty oceny oferty;
 • uchwała Nr 414/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu (zmieniona uchwałą
  nr 845/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 4 września 2014 r. oraz uchwałą nr 891/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r.);
 • zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia nr 149 z dnia 8 czerwca 2017 r.
  w sprawie przyjęcia procedury postępowania dotyczącego wynajmu i użyczenia gminnych lokali użytkowych na rzecz organizacji pozarządowych w trybie bezprzetargowym.

Uwaga:

1. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii należy na pierwszej stronie potwierdzić za zgodność z oryginałem strony od … do … przez osobę uprawnioną (pieczątka organizacji, podpis osoby upoważnionej z pieczątką imienną oraz datą – jeżeli osoba uprawniona nie dysponuje pieczątką imienną, należy podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji w organizacji).

2. Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z zapisami w KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Możliwe jest dokonanie oględzin lokali przez przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych po uprzednim skontaktowaniu się z administratorem:

p. Krzysztofem Maliszewskim  tel. 664 922 684

2. Szczegółowe warunki korzystania z lokali określać będzie umowa najmu, której integralną część stanowić będzie oferta złożona w ramach naboru.


[1] wg Tabeli minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych od 01.02.2019r. do 31.01.2020r. (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.01.2019r.)

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/10/2.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/10/2.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMPrzetargi, ofertyNabór nr 5/2019 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o otwartym naborze ofert na wynajem gminnego lokalu użytkowego na działalność statutową organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Bulwar Filadelfijski 8 (Baszta Gołębnik) w Toruniu o powierzchni 24,24 m2. I. INFORMACJA O LOKALU 1....ZGM Toruń