Informujemy, że w związku z treścią art. 15 zzzic ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.) od dnia 05.01.2021r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości nieprzekraczającej 75 % czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może być przyznany wyłącznie najemcy lub podnajemcv spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku gdy:

  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wniosek o dodatek mieszkaniowy, jest co najmniej 0 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019r.,
  • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r.,
  • ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Ponadto:

  • do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć ADNOTACJE: „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” (wzór dostępny w zakładce DODATKI MIESZKANIOWE),
  • wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu

Przeciwdziałania Covid-19 stanowi 75 % miesięcznego czynszu, jednak nie więcej niż 1500 zł,

  • wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,
  • dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 202 Ir.,
  • dodany przez ustawę z dnia 10 grudnia 2020r.o zmianie niektórych ustaw wspierających (Dz.U. z 2021r. poz. 11), która weszła w życie z dniem 05.01.2021r.
https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/11/zgm.jpg?fit=600%2C365&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/11/zgm.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMArchiwumInformujemy, że w związku z treścią art. 15 zzzic ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.) od dnia 05.01.2021r. najemcy...ZGM Toruń