Szanowni Państwo

Zachęcamy do wynajęcia powierzchni reklamowych, położonych wzdłuż najważniejszych dróg w Toruniu.

Oprócz wynajmu powierzchni reklamowych na ogrodzeniach, zachęcamy Państwa do wynajęcia  powierzchni reklamowych na budynkach gminnych oraz budynkach wspólnot mieszkaniowych w pierwszej kolejności prosimy o złożenie wniosku w kancelarii ZGM, w którym należy zamieścić następujące informacje:

 • nazwa, adres, numer telefonu podmiotu lub osoby fizycznej wyrażającej chęć umieszczenia reklamy,
 • adres obiektu, na którym ma znajdować się reklama z informacją o dokładnej jej lokalizacji (szkic lub zdjęcie ukazujące reklamę)
 • dokładne wymiary reklamy,
 • rodzaj nośnika, na którym zostanie umieszczona

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dotyczącego miejsca umieszczenia reklamy przed uzyskaniem zgody na jej montaż oraz podpisaniem umowy należy spełnić następujące warunki:

w przypadku budynków gminnych warunkiem umieszczenia reklamy jest:

 • uzyskanie pozytywnej opinii Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia ul. Grudziądzka 126B,
 • wpłata kaucji zabezpieczającej stanowiącej równowartość dwukrotnych opłat ustalonych umową najmu,
 • w niektórych przypadkach wymagana jest zgoda Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 • oraz podpisanie umowy najmu we właściwym miejscowo Biurze Obsługi Mieszkańców.

W przypadku lokalu użytkowego, jego najemca ma prawo do umieszczenia szyldu zawierającego podstawowe informacje o podmiocie prowadzącym działalność w wynajętym lokalu pod warunkiem, że jest to nieruchomość gminna. Szyld winien być umieszczony w pobliżu wejścia do lokalu i posiadać wymiary nie większe niż 0,5m2. Wszelkie inne tablice i napisy będą traktowane jako reklama i ich umieszczenie będzie następowało na wyżej wymienionych warunkach.

w przypadku budynków wspólnot mieszkaniowych warunkiem umieszczenia reklamy jest:

 • uzyskanie zgody Wspólnoty Mieszkaniowej w formie  uchwały,
 • uzyskanie pozytywnej opinii Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia ul. Grudziądzka 126B,
 • w niektórych przypadkach wymagana jest zgoda Miejskiego Konserwatora Zabytków

Warunki umieszczenia reklamy (np.: opłaty, termin płatności) będzie określała uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej.

Jednocześnie informujemy, że wysokość minimalnych stawek czynszu za 1m2 gminnej powierzchni pod reklamę ustala Prezydenta Miasta Torunia. Wysokość minimalnych stawek czynszu obowiązujących do dnia 31.01.2017r. określa załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13.01.2016r. dostępny poniżej

[zarządzenie PMT 3 z 2016‘]

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu oferuje wynajem powierzchni pod reklamę pod następującymi adresami: – elewacja budynku przy ul. Łódzkiej 94 – elewacja budynku przy ul. Poznańskiej 173 – elewacja budynku przy ul. Poznańskiej 95 – teren przy ul. Poznańskiej 18/20 – teren przy ul. Podgórskiej 12 – teren przy ul. Podgórskiej 14. Jeżeli będą Państwo zainteresowani w/wym. lokalizacjami prosimy o kontakt z ZGM pod nr tel. (56) 65-77-501 lub z Administracją Domów Mieszkalnych Nr III przy ul. Drzymały 13/15B tel. (56) 652-01-30.

 

ZGMLokale użytkowe i reklamySzanowni Państwo Zachęcamy do wynajęcia powierzchni reklamowych, położonych wzdłuż najważniejszych dróg w Toruniu. Oprócz wynajmu powierzchni reklamowych na ogrodzeniach, zachęcamy Państwa do wynajęcia  powierzchni reklamowych na budynkach gminnych oraz budynkach wspólnot mieszkaniowych w pierwszej kolejności prosimy o złożenie wniosku w kancelarii ZGM, w którym należy zamieścić następujące informacje: nazwa, adres, numer telefonu podmiotu lub...ZGM Toruń