Tytuł projektu:

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Letniej 20 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji.

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.4 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT”
Poddziałanie 6.4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT”.

Realizator:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu

 

Dane finansowe:

Wartość projektu: 761 465,22 zł
Kwota dofinansowania UE: 640 000 zł

Kwota dofinansowania budżet państwa: 76 146,52 zł

Termin realizacji:

1.07.2020 r. – 31.09.2022 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

30.01.2020 r.

Opis projektu:

Projekt dotyczy modernizacji budynku mieszkalnego wraz z podwórzem przy ul. Letniej 20 Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji. Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Celem projektu jest poprawa warunków życia na obszarze rewitalizacji Gminy Miasta Toruń poprzez odnowę części wspólnych budynku mieszkalnego będącego w zasobach komunalnych Gminy. Projekt znajduje się na liście planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych GPR. Wraz z działaniami społecznymi stanowi kompleksowe przedsięwzięcie dotyczące sfery społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Odnowienie części wspólnych budynku spowoduje poprawę warunków życia mieszkańców lokali komunalnych. Podniesienie jakości zamieszkania przyczyni się również do rewitalizacji społecznej, tworząc tym samym warunki dla zapobiegania patologii i marginalizacji społecznej.

Całkowite nakłady inwestycyjne projektu pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Letnia 20 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji” wynoszą 761 465,22 zł brutto.

Inwestycja polega na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Toruń. W ramach inwestycji zaplanowano następujące wydatki:

 • Roboty budowlane.
 • Promocja projektu.

Projekt będzie realizowany samodzielnie przez Wnioskodawcę. Projekt nie jest objęty pomocą publiczną. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2020-2022.

Tytuł projektu:

Modernizacja budynku mieszkalno użytkowego (NGO) przy ul. Piastowska 5/Jagiellończyka 2 w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji.

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.4 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT”
Poddziałanie 6.4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT”.

Realizator:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu

Dane finansowe:

Wartość projektu: 3 691 500 zł
Kwota dofinansowania UE: 2 636 488,80 zł

Kwota dofinansowania budżet państwa: 350 884,50 zł

Termin realizacji:

1.06.2020 r. – 31.09.2022 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

28.04.2021 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym- użytkowym (NGO) przy ul. Piastowska 5/ ul. Jagiellończyka 2 w Toruniu polegających na remoncie dachu oraz roboty izolacyjne wraz z remontem studzienek naświetli piwnicznych. Wskazanym pracom będą również towarzyszyć także inne prace niezbędne do wykonania w celu prawidłowego funkcjonowania.

Celem projektu jest poprawa warunków życia na obszarze rewitalizacji Gminy Miasta Toruń poprzez odnowę części wspólnych budynku mieszkalnego będącego w zasobach komunalnych Gminy.

Projekt znajduje się na liście planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych GPR. Wraz z działaniami społecznymi stanowi kompleksowe przedsięwzięcie dotyczące sfery społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Odnowienie części wspólnych budynku spowoduje poprawę warunków życia mieszkańców lokali komunalnych. Podniesienie jakości zamieszkania przyczyni się również do rewitalizacji społecznej, tworząc tym samym warunki dla zapobiegania patologii i marginalizacji społecznej.

W wyniku projektu poprawie pod względem technicznym i estetycznym ulegnie budynek mieszkalny znajdujący się w zasobach Wnioskodawcy. Jego mieszkańcy zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (m.in. korzystający z pomocy MOPR, długotrwale bezrobotni) objęci są projektami finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach inwestycji zaplanowano następujące wydatki:

-remont dachu;

-roboty izolacyjne wraz z remontem studzienek naświetli piwnicznych;

-remont w piwnicach,

-remont elewacji,

-wymiana stolarki,

-remont klatek schodowych i poddasza nieużytkowego,

-rusztowania elewacyjne,

-remont podwórzy,

-roboty sanitarne,

-roboty elektryczne,

-promocja projektu.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2020-2022. Całkowite nakłady inwestycyjne projektu wynoszą 3 691 500,00 zł brutto.

 

 

Tytuł projektu:

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 146 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji.

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.4 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT”
Poddziałanie 6.4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT”.

Realizator:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu

Dane finansowe:

Wartość projektu: 2 023 117,37 zł
Kwota dofinansowania UE: 1 152 000 zł

Kwota dofinansowania budżet państwa: 202 161,73 zł

Termin realizacji:

1.06.2020 r. – 31.09.2022 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

12.05.2021 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 146 w Toruniu.

Zakres inwestycji obejmuje:

 • Remont dachu;
 • Remont elewacji;
 • Stolarka okienna i drewniana;
 • Rusztowania i prace ornitologiczne – dla elewacji i dachu;
 • Promocja projektu.

Celem projektu jest poprawa warunków życia na obszarze rewitalizacji Gminy Miasta Toruń poprzez odnowę części wspólnych budynku mieszkalnego będącego w zasobach komunalnych Gminy.

Przedmiotowy projekt znajduje się na liście planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023.

Wraz z działaniami społecznymi stanowi kompleksowe przedsięwzięcie dotyczące sfery społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Odnowienie części wspólnych budynku spowoduje poprawę warunków życia mieszkańców lokali komunalnych. Podniesienie jakości zamieszkania przyczyni się również do rewitalizacji społecznej, tworząc tym samym warunki dla zapobiegania patologii i marginalizacji społecznej.

W wyniku projektu poprawie pod względem technicznym i estetycznym ulegnie budynek mieszkalny znajdujący się w zasobach Wnioskodawcy. Jego mieszkańcy zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (m.in. korzystający z pomocy MOPR, długotrwale bezrobotni) objęci są projektami finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2020-2022. Całkowite nakłady inwestycyjne kształtują się na poziomie 2 023 117,37 zł, wydatki kwalifikowane 2 021 617,37, a wydatki niekwalifikowane 1 500,00 zł.

 

 

Tytuł projektu:

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 148 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji.

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.4 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT”
Poddziałanie 6.4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT”.

Realizator:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu

Dane finansowe:

Wartość projektu: 1 517 993,92 zł
Kwota dofinansowania UE: 1 152 000 zł

Kwota dofinansowania budżet państwa: 151 649,39 zł

Termin realizacji:

1.06.2020 r. – 31.09.2022 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

12.05.2021 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 148 w Toruniu.

Zakres inwestycji obejmuje:

 • Remont dachu;
 • Remont elewacji;
 • Stolarka okienna i drewniana;
 • Rusztowania i prace ornitologiczne – dla elewacji i dachu;
 • Promocja projektu.

Celem projektu jest poprawa warunków życia na obszarze rewitalizacji Gminy Miasta Toruń poprzez odnowę części wspólnych budynku mieszkalnego będącego w zasobach komunalnych Gminy.

Przedmiotowy projekt znajduje się na liście planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023.

Wraz z działaniami społecznymi stanowi kompleksowe przedsięwzięcie dotyczące sfery społecznej, przestrzennofunkcjonalnej i technicznej. Odnowienie części wspólnych budynku spowoduje poprawę warunków życia mieszkańców lokali komunalnych. Podniesienie jakości zamieszkania przyczyni się również do rewitalizacji społecznej, tworząc tym samym warunki dla zapobiegania patologii i marginalizacji społecznej.

W wyniku projektu poprawie pod względem technicznym i estetycznym ulegnie budynek mieszkalny znajdujący się w zasobach Wnioskodawcy. Jego mieszkańcy zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (m.in. korzystający z pomocy MOPR, długotrwale bezrobotni) objęci są projektami finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2020-2022.Całkowite nakłady inwestycyjne projektu wynoszą 1 517 993,92 zł brutto, wydatki kwalifikowane projektu kształtują się na poziomie 1 516 493,92 zł brutto, a koszty niekwalifikowalne wynoszą 1 500,00 zł brutto. Do kosztów niekwalifikowanych zaliczono promocję projektu.

 

Tytuł projektu:

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 150 w Toruniu w celu przeciwdziałania problemom społecznym na obszarze rewitalizacji.

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.4 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT”
Poddziałanie 6.4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT”.

Realizator:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu

Dane finansowe:

Wartość projektu: 1 552 576,44 zł
Kwota dofinansowania UE: 152 000 zł

Kwota dofinansowania budżet państwa: 155 107,64 zł

Termin realizacji:

1.06.2020 r. – 31.09.2022 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

12.05.2021 r.


Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 150 w Toruniu.

Zakres inwestycji obejmuje:

 • Remont dachu;
 • Remont elewacji;
 • Stolarka okienna i drewniana;
 • Rusztowania i prace ornitologiczne – dla elewacji i dachu;
 • Promocja projektu.

Celem projektu jest poprawa warunków życia na obszarze rewitalizacji Gminy Miasta Toruń poprzez odnowę części wspólnych budynku mieszkalnego będącego w zasobach komunalnych Gminy.

Przedmiotowy projekt znajduje się na liście planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023.

Wraz z działaniami społecznymi stanowi kompleksowe przedsięwzięcie dotyczące sfery społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Odnowienie części wspólnych budynku spowoduje poprawę warunków życia mieszkańców lokali komunalnych. Podniesienie jakości zamieszkania przyczyni się również do rewitalizacji społecznej, tworząc tym samym warunki dla zapobiegania patologii i marginalizacji społecznej.

W wyniku projektu poprawie pod względem technicznym i estetycznym ulegnie budynek mieszkalny znajdujący się w zasobach Wnioskodawcy. Jego mieszkańcy zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (m.in. korzystający z pomocy MOPR, długotrwale bezrobotni) objęci są projektami finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowite nakłady inwestycyjne kształtują się na poziomie 1 552 576,44 zł, wydatki kwalifikowane 1 551 076,44 zł, a wydatki niekwalifikowane 1 500,00 zł.