Miasto wychodzi naprzeciw zadłużonym najemcom gminnych mieszkań. 28 stycznia 2012 roku w Toruniu wchodzi w życie uchwała Rady Miasta dająca możliwość odpracowywania zadłużenia przez najemcę lub byłego najemcę gminnego lokalu mieszkalnego. To tylko początek zmian w funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

29 grudnia 2011 r. Rada Miasta Torunia podjęła Uchwałę Nr 236/11 zmieniającą uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”. 13 stycznia 2012 r. uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i, zgodnie z jej postanowieniami, wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 28 stycznia 2012 r.  Uchwała ta wprowadza m.in. możliwość odpracowywania zadłużenia przez najemcę lub byłego najemcę gminnego lokalu mieszkalnego, socjalnego, a także pomieszczenia tymczasowego.

Z danych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wynika, że mieszkańcy 3 203 gminnych lokali, według stanu na koniec ubiegłego roku, są zadłużeni na kwotę ponad 16,3 mln zł. Rekordzista jest winien ZGM ponad 130 tys. zł. Niestety wiele rodzin zajmujących lokale w mieszkaniowym zasobie Gminy to ludzie żyjący w niedostatku i na opłacenie czynszu ich po prostu nie stać. Czasem nie płacą z powodu perturbacji życiowych, np. choroby. Wdrożenie systemu odpracowywania zadłużenia, z pewnością pomoże w spłacie zaległości, osobom będących w trudnej sytuacji materialnej.

– Mając na uwadze często trudną sytuację materialną i życiową rodzin zamieszkujących w gminnych lokalach oraz związane z tym trudności w regulowaniu należności czynszowych, ZGM proponuje swoim lokatorom współpracę w zakresie odpracowywania zaległości – mówi zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Rasielewski. – Miejscy dłużnicy będą mieli możliwość odpracowania zaległości poprzez świadczenie różnego rodzaju prac na rzecz Gminy, zarówno w zasobie administrowanym przez ZGM jak i poza nim.

Zadłużenie będzie mogło zostać odpracowane w formie tzw. świadczeń rzeczowych. Przygotowana oferta zawiera wykonywanie przez dłużników m.in. prac porządkowych (np. sprzątanie, odśnieżanie) oraz drobnych prac remontowych (np. malowanie klatek schodowych, placów zabaw, ogrodzeń, wykonywanie prac stolarskich).

– Dłużnikom mówimy: „Dość życia na koszt miasta”. Odpracowanie zadłużenia będzie możliwe na podstawie zawartej z nami umowy – wyjaśnia dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Roman Bicki. – Osoby odpracowujące zadłużenie zostaną oczywiście przeszkolone z zakresu przepisów BHP oraz objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Za wykonywane prace dłużnik nie otrzyma jednak wynagrodzenia „do ręki”. Odpracowana kwota, będzie zarachowana na poczet zaległości występujących na koncie finansowym lokalu. Za prace porządkowe dłużnikowi naliczane będzie 6,50 zł za godzinę, a za drobne prace remontowe – 7,00 zł za godzinę.  Odpracowywanie zobowiązań z tytułu zaległości finansowych nie będzie powodowało powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Zdaniem władz miasta, możliwość odpracowania zadłużenia jest dobrym początkiem wprowadzania zmian w toruńskim ZGM.

– W niedalekich planach jest tworzenie tzw. spółdzielni socjalnych, w których zadłużeni mogliby nie tylko odpracować zaległości czynszowe, ale znaleźć pracę na dłużej. Byłaby to forma aktywizacji zawodowej, dająca np. możliwość szkoleń lokatorom ZGM, którzy często nie płacą czynszu, gdyż od wielu lat są bezrobotni. W tej dziedzinie Toruń – obok Poznania – będzie prekursorem wśród polskich miast – mówi dyrektor biura Mieszkalnictwa Monika Mikulska.

– W następnym etapie postaramy się także poszerzyć zakres prac dla dłużników o prace biurowe. To z myślą o osobach niepełnosprawnych, które nie mogą wykonywać prac fizycznych – porządkowych czy remontowych – dodaje prezydent Rasielewski. – Wszystko to jest początkiem nowego ZGM, gdzie pracownicy będą indywidualnie podchodzić do każdego mieszkańca i problemu.

Wszystkie osoby zainteresowane odpracowaniem mogą zgłosić się do miejskich Biur Obsługi Mieszkańców, gdzie indywidualnie ustalony zostanie zakres, termin oraz godziny, w których wykonywana będzie praca. Na podstawie dokonanych ustaleń dłużnik zawrze odpowiednią umowę z ZGM.

Na terenie Torunia funkcjonują cztery takie biura:

  • Biuro Obsługi Mieszkańców Nr I (dawniej ADM Nr I), ul. Gołębia 3, tel. (56) 655-39-32
  • Biuro Obsługi Mieszkańców Nr I (dawniej ADM Nr I), ul. Piernikarska 7, tel. (56) 652-21-70
  • Biuro Obsługi Mieszkańców Nr II (dawniej ADM Nr II), ul. Gagarina 152, tel. (56) 652-04-15
  • Biuro Obsługi Mieszkańców Nr III (dawniej ADM Nr III), ul. Drzymały 13/15B, tel. (56) 652-01-30

 

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/NowyZGM.jpg?fit=200%2C151&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/NowyZGM.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMAktualnościMiasto wychodzi naprzeciw zadłużonym najemcom gminnych mieszkań. 28 stycznia 2012 roku w Toruniu wchodzi w życie uchwała Rady Miasta dająca możliwość odpracowywania zadłużenia przez najemcę lub byłego najemcę gminnego lokalu mieszkalnego. To tylko początek zmian w funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 29 grudnia 2011 r. Rada Miasta Torunia podjęła Uchwałę Nr...ZGM Toruń