Mieszkanie dla absolwenta

Radni na sesji 25 września pochylą się nad programem „Mieszkanie dla absolwenta”. W jego ramach Toruń przeznaczy rokrocznie pięć mieszkań dla najlepszych absolwentów toruńskich uczelni.

 Jednym z elementów pakietu działań na rzecz absolwentów i studentów rozpoczynających oraz kontynuujących naukę w Toruniu, obok miejskich programów stypendialnych, jest program „Mieszkanie dla absolwenta” mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. – To zachęta do tego, aby najlepsi absolwenci pozostali w naszym mieście i stanowili wsparcie dla toruńskich firm.

Jakie są zasady programu? O mieszkanie ubiegać się może każdy absolwent poniżej 30 roku życia, który ukończył studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na wydziałach lub w jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych na terenie Torunia.

Będą to mieszkania w wysokim standardzie – wyznaczone w noworealizowanym budownictwie mieszkaniowym lub wyremontowane. – mówi Elżbieta Kowalska, dyrektor Biura Mieszkalnictwa. Lokale rozproszone będą po całym Toruniu, wielkość zależy od potrzeb potencjalnego najemcy.

Wniosek o „Mieszkanie dla absolwenta” złożyć może toruński absolwent, który:

  • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę jeśli miejscem świadczenia pracy jest miasto Toruń;
  • ukończył studia ze średnią ocen co najmniej 4,8;
  • prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść znaczący wkład  w rozwój nauki lub sztuki, w szczególności wydał publikacje naukowe, dokonał zgłoszenia patentowego, przeprowadził projekt badawczy lub prowadził prelekcje na konferencjach naukowych;
  • nie posiada prawa własności lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń.

Wnioski składane będą w Urzędzie Miasta do 31 lipca każdego roku. Weryfikacji formalnej wniosków dokonuje jednostka Urzędu Miasta Torunia właściwa do spraw mieszkalnictwa w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku.

Kto ocenia wnioski? Wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną podlegają ocenie merytorycznej przez Komisję do spraw Realizacji Programu Absolwent, powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia. Składać się będzie z co najmniej 7 członków, w tym:  co najmniej trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Torunia; jednego przedstawiciela Rady Miasta Torunia, wskazanego przez Radę odrębną uchwałą; co najmniej trzech przedstawicieli pracowników naukowych uczelni wyższych Torunia desygnowanych – na pisemny wniosek Prezydenta Miasta Torunia- przez Rektorów. Zatwierdzona lista kandydatów stanowi podstawę do zawarcia przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej umowy najmu lokalu mieszkalnego z absolwentem.

Na jak długo zawierana jest umowa? Umowa najmu w ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta” zawierana jest na 5 lat, jednak nie dłużej niż na czas trwania zatrudnienia na warunkach umowy o pracę. Ponadto Absolwent po upływie każdego roku od dnia zawarcia umowy najmu składa zaświadczenie o zatrudnieniu. Po zakończeniu umowy najmu zawartej na czas określony, która trwała co najmniej 5 lat, na wniosek absolwenta i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej i właściwej komisji Rady Miasta Torunia, można zawrzeć z absolwentem umowę najmu na czas nieokreślony.

 

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/MieszkaniaDlaAbsolwenta.jpg?fit=120%2C91&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/MieszkaniaDlaAbsolwenta.jpg?resize=120%2C91&ssl=1ZGMAktualnościMieszkanie dla absolwenta Radni na sesji 25 września pochylą się nad programem „Mieszkanie dla absolwenta”. W jego ramach Toruń przeznaczy rokrocznie pięć mieszkań dla najlepszych absolwentów toruńskich uczelni. -  Jednym z elementów pakietu działań na rzecz absolwentów i studentów rozpoczynających oraz kontynuujących naukę w Toruniu, obok miejskich programów stypendialnych, jest program...ZGM Toruń