REGULAMIN

ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ORAZ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W TORUNIU

(regulamin obowiązuje od 1 marca 2017r.

I   ZASADY OGÓLNE

 1. Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015; Nr 139 t.j.).

  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U z 2012r. Nr 145 ze zm.).

  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002r. Nr 8, poz. 70 t.j.).

  4. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U.
   z 2006r. Nr 127, poz. 886 t.j.).

  5. Prawo o miarach (Dz. U. 2013r. poz.1069 t.j.)

  6. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. 2000r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

  7. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r. Nr 150 t.j.).

  8. Statut Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

  9. Obowiązujące taryfy dostawcy wody.

 2. Regulamin określa zasady rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali gospodarowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

3.1. lokal opomiarowany – lokal mieszkalny, lokal socjalny, tymczasowe pomieszczenie, lokal użytkowy lub inne pomieszczenie, który wyposażony
jest w urządzenia służące do indywidualnego rozliczania kosztów zużytej wody oraz odprowadzania ścieków.

3.2. lokal nieopomiarowany – to lokal, w którym nie zostały zainstalowane urządzenia pomiarowe do indywidualnego rozliczania kosztów zużytej wody
oraz odprowadzenia ścieków.

3.3. wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym, stanowiący własność dostawcy wody.

3.4. wodomierz indywidualny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się w danym lokalu, będący podzielnikiem kosztów zużycia wody wodomierza głównego.

3.5. użytkownik lokalu – to osoba, który posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub korzysta z lokalu bez tytułu prawnego.

3.6. cena wody – opłata za wodę pobierana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń, ustalona zgodnie
z obowiązującymi taryfami cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
i odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie miasta Torunia. Należność
za zużycie wody nie obejmuje kosztów podgrzania wody wodociągowej.

3.7. osoby zamieszkałe – osoby wymienione w oświadczeniu użytkownika lokalu według stanu na dzień odczytu wodomierzy.

3.8. budynek nieopomiarowany-(pkt.5) budynek nie posiadający wodomierza głównego gdzie mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r.

3.9. wodomierz ogrodowy (podlicznik) – urządzenie służące do odczytu zużycia wody do podlewania ogródków przydomowych.

 1. Okresowe rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków przeprowadza się w miesiącach: marcu, czerwcu, wrześniu, grudniu danego roku kalendarzowego. Przedstawiciel ZGM lub inkasent upoważniony przez firmę rozliczeniową, z którą ZGM ma zawartą umowę w sprawie wykonywania cyklicznych odczytów wskazań wodomierzy oraz ich rozliczania, cztery razy w roku dokonuje odczytu urządzenia indywidualnych wodomierzy. Użytkownik lokalu na każde żądanie przedstawiciela ZGM zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp odczytującemu do urządzenia pomiarowego. Podczas odczytu urządzenia są sprawdzane pod względem prawidłowości montażu, funkcjonowania, stanu obudowy oraz stanu plomb.

 2. Użytkownik lokalu w budynku nieopomiarowanym  będzie obciążany ryczałtem w  wysokości wynikającej z “Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w zależności od standardu wyposażenia.

 3. Użytkownik lokalu mieszkalnego w budynku posiadającym wodomierz główny, a nie posiadający wodomierza indywidualnego będzie do czasu rozliczenia na koniec roku obciążany zaliczką nie niższą niż 5,4 m3 za wodę zimną w tym 2,7 m3 za podgrzanie wody miesięcznie na osobę.

 4. Koszt wymiany lub legalizacji i montażu wodomierzy indywidualnych obciąża użytkownika lokalu.

 5. Nadpłata lub niedopłata wynikająca z okresowego rozliczenia wody uwzględniona będzie wg następujących zasad:

   1. nadpłata podlega przeksięgowaniu na poczet opłat bieżących,

   2. niedopłata zostaje zaksięgowana na konto opłat za wodę i po otrzymaniu informacji o jej wysokości, użytkownik lokalu wnosi ją w terminie najbliższej opłaty miesięcznej za użytkowanie lokalu.

    II   ZASADY ROZLICZEŃ

 1. Ilość odprowadzanych z lokalu ścieków przyjmuje się równą ilości zużytej w tym lokalu wody. Nie dotyczy lokali mieszkalnych odprowadzających ścieki do lokalnych szamb.

 2. Podstawę do rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków stanowi wskazanie wodomierza głównego zainstalowanego w danym budynku, a przypadku lokali gminnych usytuowanych w budynkach wspólnoty mieszkaniowej rachunek wystawiony przez wspólnotę mieszkaniową.

 3. Ilość wody zimnej i ciepłej, dostarczonej do lokali, w których zainstalowane
  są indywidualne zalegalizowane urządzenia pomiarowe ustalana jest według wskazań tych urządzeń, z zastrzeżeniem punktu 6.

 4. Do czasu ustalenia zaliczki wynikającej z odczytu zalegalizowanego wodomierza/y użytkownik lokalu zobowiązany jest do uiszczania zaliczkowo opłat według dotychczasowych norm zużycia wody.

 1. Rozliczenia zużycia wody oraz odprowadzenia ścieków w lokalach dokonuje się w oparciu o wskazania zalegalizowanych wodomierzy lokalowych oraz ustalonych miesięcznych zaliczek.

 2. W przypadku dwukrotnego braku możliwości dokonania odczytów rozliczenia
  następują wg obciążenia jak dla lokalu nieopomiarowanego nie niższym niż 5,4 m3 za wodę zimną w tym 2,7 m3 za podgrzanie wody miesięcznie na osobę.

 3. W przypadku przejściowej – nieprzekraczającej 3-ech miesięcy – niesprawności wodomierza powstałej z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu i zgłoszonej
  do ZGM – rozliczenia następują wg średniego zużycia wody za okres 3 miesięcy poprzedzających okres niesprawności. W przypadku niesprawności dłuższej
  niż 1 okres rozliczeniowy, rozliczenie nastąpi jak dla lokalu nieopomiarowanego. Za okres niesprawności uważa się okres od dnia ostatniego odczytu wodomierza do dnia usunięcia niesprawności.

 4. W przypadku stwierdzenia braku legalizacji bądź mechanicznego uszkodzenia urządzenia pomiarowego (m.in. zerwania lub uszkodzenia plomb), dokonania przez użytkownika samowolnych przeróbek instalacji wodociągowej uniemożliwiającej stwierdzenie faktycznego zużycia wody, rozliczenie wody nastąpi za dany okres zgodnie z zasadami obowiązującymi w punkcie 6.

 5. Dla nieruchomości mieszkalnych opomiarowanych w całości (gdzie jest wodomierz główny oraz wszystkie punkty czerpalne wyposażone są w wodomierze lokalowe)
  w przypadku wystąpienia różnicy wynikającej ze wskazań wodomierza głównego
  i sumy wskazań wodomierzy lokalowych (w tym zarówno liczników w mieszkaniach jak i wielkości wynikających ze zużycia w punktach czerpalnych wody poza lokalowych opomiarowanych przynależnych do danego wodomierza głównego) rozlicza się według wskazań licznika głównego. Różnica między wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach mieszkalnych i innych punktach czerpalnych danej nieruchomości opomiarowanych
  w całości, zostaje rozliczona proporcjonalnie na lokale znajdujące się w budynku.

 6. W lokalach, w których występują opomiarowane części wspólne takie jak: wc, kuchnie, łazienki rozliczenie będzie następowało raz do roku na koniec roku kalendarzowego proporcjonalnie do ilości osób korzystających z danego pomieszczenia.

 7. Dla nieruchomości mieszkalnych opomiarowanych w całości, w których użytkownicy posiadają zawarte umowy na dostawę wody z Toruńskimi Wodociągami (gdzie jest wodomierz główny oraz wszystkie punkty czerpalne wyposażone są w wodomierze lokalowe) w przypadku wystąpienia różnicy wynikającej ze wskazań wodomierza głównego i sumy wskazań wodomierzy lokalowych (w tym zarówno liczników
  w mieszkaniach jak i wielkości wynikających ze zużycia w punktach czerpalnych wody poza lokalowych opomiarowanych przynależnych do danego wodomierza głównego) rozlicza się według wskazań licznika głównego. Różnica między wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach mieszkalnych i innych punktach czerpalnych danej nieruchomości opomiarowanych w całości, zostaje rozliczona proporcjonalnie na lokale znajdujące się w budynku.

 8. Dla nieruchomości mieszkalnych opomiarowanych w części (gdzie nie wszystkie punkty czerpalne zostały wyposażone w wodomierze) od zużycia wody wskazanego przez wodomierze główne odjęta zostanie suma zużyć zarejestrowana przez wodomierze lokalowe oraz suma wszystkich zużyć wynikających z przyjętej normy ilościowej zużycia wody na dany lokal. Powstała ewentualna różnica (niedopłata) przypadać będzie do rozliczenia na wszystkie lokale w budynku proporcjonalnie do ilości osób w nich zamieszkałych. Powstała ewentualna nadpłata przypadać będzie do rozliczenia na lokale nieopomiarowane w budynku proporcjonalnie do ilości osób w nich zamieszkałych.

 9. W budynkach gdzie nie ma możliwości zainstalowania wodomierzy lokalowych
  (np. w budynkach ze wspólnymi wc) rozliczenie wody będzie się odbywało
  na podstawie wskazań zużycia wody przez wodomierz główny. Od ilości wody wskazanej przez wodomierz główny odjęta zostanie suma zużyć wody wg ustalonych norm ilościowych. Powstała w ten sposób różnica zostanie podzielona na lokale proporcjonalnie do ilości osób w nich zamieszkałych.

 10. Dla nieruchomości niemieszkalnych (pawilony handlowe, biurowce, itp.) różnice zużycia wody wynikające ze wskazań wodomierza głównego i sumy wskazań wodomierzy indywidualnych rozlicza się w sposób następujący:

    1. w przypadku jednego lub więcej lokali w budynku opomiarowanym niemieszkalnym użytkownik zawiera indywidualną umowę bezpośrednio
     z dostawcą wody. Różnica w całości będzie obciążała użytkowników lokalu. Rozliczenie może być stosowane na bieżąco poprzez wystawianie refaktury
     do faktur obciążających ZGM proporcjonalnie do ilości zużytej wody według wodomierzy indywidualnych.

    2. w przypadku więcej niż jednego lokalu opomiarowanego i nieopomiarowanego
     w budynkach niemieszkalnych – różnice rozliczane będą proporcjonalnie do ilości zużytej wody wynikającej z odczytu wodomierza lokalowego i ilości wynikającej
     z przyjętej normy ilościowej w okresie rozliczeniowym.

    3. Użytkownicy lokali niewyposażonych w wodomierze indywidualne (do czasu ich zamontowania) płacić będą co miesiąc ryczałt wynikający z umowy i aneksów
     do umowy.

 11. Dla nieruchomości niemieszkalno-mieszkalnych różnice zużycia wody wynikające ze wskazań wodomierza głównego i sumy wskazań wodomierzy indywidualnych rozlicza się w sposób następujący:

  1. lokale niemieszkalne proporcjonalnie do ilości zużytej wody wynikającej z odczytu wodomierza lokalowego;

  2. pozostała różnica zostanie podzielona na lokale mieszkalne (opomiarowane
   i nieopomiarowane) proporcjonalnie do ilości osób w nich zamieszkałych.

 12. Koszt odbioru nieczystości ciekłych – szambo obciąża użytkowników lokali w budynkach, które nie są podłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Koszt wynikający z faktur usługodawcy rozlicza się na lokale proporcjonalnie do ilości osób w nich zamieszkałych. Rzeczywiste rozliczenie poniesionych kosztów wywozu nieczystości płynnych będzie odbywało się na za okres całego roku kalendarzowego ze stanem na dzień 31.12. każdego roku.

16.1 Zaliczki na wywóz nieczystości płynnych ustalane będą na podstawie

rzeczywiście poniesionych kosztów w poprzednim roku kalendarzowym.

 1. Koszt wody dowożonej do budynku przez ZGM obciąża użytkowników lokali. Koszt wody rozlicza się na lokale proporcjonalnie do ilości osób w nich zamieszkałych.

 2. Opłaty abonamentowe naliczane przez dostawcę wody obciążają użytkowników lokali i będą rozliczane w IV kwartale każdego roku, proporcjonalnie do ilości lokali w budynku.

 3. Ostateczne rozliczenie całkowitych kosztów (z uwzględnieniem wskazań wodomierzy ogrodowych) zużycia wody na poszczególnym budynku zostanie przesłane do Najemców w styczniu następnego roku.

III   OBOWIĄZKI ZGM I UŻYTKOWNIKA LOKALU

 1. Do obowiązków ZGM należy:

  1. każdorazowe oplombowanie układu instalacji z zabudowanym wodomierzem,

  2. każdorazowe powiadomienie o zmianie cen wody i odprowadzenia ścieków,

  3. rozliczanie zużycia wody lokali wyposażonych w wodomierze indywidualne
   w trzech cyklach.

  4. kontrola funkcjonowania wodomierzy i ich oplombowania w lokalach.

 2. Do obowiązków użytkownika lokalu należy:

  1. uzyskanie zgody ZGM na zmianę usytuowania wodomierzy,

  2. zabezpieczenie wodomierzy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, nie ingerowanie w zamontowane wodomierze,

  3. zachowanie w stanie nienaruszonym oplombowania wodomierzy,

  4. sprawdzanie na bieżąco działania wodomierza, a fakt jego niesprawności (np: brak wskazań zużycia wody) zgłaszać niezwłocznie do właściwego Biura Obsługi Mieszkańców,

  5. legalizacja, wymiana lub montaż wodomierzy,

  6. w przypadku wymiany wodomierzy, pisemne zgłoszenie do ZGM celem dokonania ich plombowania,

f.1 wymiana wodomierzy na ten sam typ (zwłaszcza przy wodomierzach z odczytem

radiowym)

  1. umożliwienie, na żądanie osób upoważnionych przez ZGM dokonywania odczytów kontrolnych stanu wodomierzy,

  2. w sytuacjach uzasadnionych, na wezwanie ZGM, dokonywanie odczytu urządzeń pomiarowych zainstalowanych w lokalu i zgłoszenia ich stanu do ZGM
   w wyznaczonym terminie,

  3. umożliwienie w obowiązujących okresach odczytów wodomierza indywidualnego przez przedstawiciela ZGM lub inkasenta,

  4. zgłoszenie zmiany ilości osób zamieszkujących w lokalu w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

 1. W przypadku stwierdzenia przez ZGM niezachowania przez użytkownika lokalu warunków określonych w pkt. 2 a-j użytkownik lokalu będzie rozliczany za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w okresie, którego to dotyczy, tak jak użytkownik lokalu nieopomiarowanego.

 2. W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody z pominięciem wodomierzy
  lub przeróbki instalacji wodociągowej przed wodomierzem:

  1. użytkownik lokalu zostanie obciążony kosztami doprowadzenia instalacji wodnej
   do stanu pierwotnego,

  2. użytkownik lokalu zostanie obciążony różnicą wynikającą ze wskazań wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą ryczałtów w lokalach nieopomiarowanych.

  3. o nielegalnym poborze wody stanowiącym przestępstwo zostanie zawiadomiony właściwy organ ścigania.

 3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt.4 rozliczenia dokonuje
  się jak dla lokalu nieopomiarowanego.

 4. Przywrócenie do rozliczania zużycia wody według odczytu wodomierzy indywidualnych nastąpi od pierwszego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego po odczytaniu stanu liczników wodomierzy przez inkasenta lub przedstawiciela ZGM.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa wymienione w pkt I.1. niniejszego regulaminu.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 r.


REGULAMIN

ROZLICZEŃ KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ W BUDYNKACH POZOSTAJĄCYCH W ADMINISTRACJI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W TORUNIU

(regulamin obowiązuje od 1 marca 2015 r.)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

1.1. Ustawa z dnia 10.04.1997r. „Prawo energetyczne” (t.jedn. Dz.U. 2012 poz. 1059 ze zm.),

1.2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2010r. „W sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. 2010 Nr 194 poz. 1291),

1.3. Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994r. (t.jedn. Dz.U. Nr 80 poz. 903 z 2000r. ze zm.), 1.4. Ustawa „Prawo o miarach” (t.jedn. Dz.U. 2013 poz. 1069),

2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu pośredniczy wyłącznie w opłatach za energię cieplną.

3. Koszty zakupu energii cieplnej dostarczanej do budynku lub grupy budynków pokrywane są przez indywidualnych użytkowników lokali, znajdujących się w budynku lub grupie budynków, wg aktualnej taryfy dostawcy energii cieplnej oraz wynikających z nich opłat.

4. Kosztem podlegającym rozliczeniu w okresach ustalanych przez administratora budynku, jest kwota końcowa brutto faktury lub faktur w danym okresie rozliczeniowym, uwzględniająca wszystkie składniki opłat za ciepło, zgodnie z umową na jego dostawę.

Rozdział II

Rozliczanie kosztów dostawy energii cieplnej zużywanej na potrzeby ogrzewania.

Rozliczenia, o których mowa w rozdziale II niniejszego regulaminu, prowadzi się z zastosowaniem:

1. W budynkach (lokalach) wyposażonych w indywidualne ciepłomierze lokalowe:

1.1. Miesięcznych opłat stałych, wynikających z taryfy dostawcy ciepła do budynku (opłata przesyłowa stała, opłata za zamówioną moc cieplną, inne wg faktury lub ich część) wnoszonych przez użytkowników lokali przez okres całego roku – rozliczanych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

1.2. Miesięcznych opłat zmiennych, wynikających z taryfy dostawcy ciepła do budynku (opłata przesyłowa zmienna, opłata za ciepło, opłata za nośnik, inne wg faktury lub ich część) wnoszonych przez użytkowników lokali w okresie faktycznego ogrzewania – rozliczanych po zakończeniu danego sezonu grzewczego, proporcjonalnie do wskazań indywidualnych ciepłomierzy lokalowych.

1.3. Wskazana powyżej opłata zmienna może zostać na wniosek użytkowników lokali w danym budynku rozłożona na okres 12 – miesięcy.

2. W budynkach (lokalach) wyposażonych w podzielniki kosztów centralnego ogrzewania – budynki z opłatą całoroczną – miesięcznych opłat wynikających z taryfy dostawcy ciepła do budynku (opłata przesyłowa stała, opłata za zamówioną moc cieplną, opłata przesyłowa zmienna, opłata za ciepło, opłata za nośnik, inne wg faktury lub ich część) wnoszonych przez użytkowników lokali przez okres całego roku – rozliczanych po okresie 12 – miesięcy wg następującego podziału:

2.1. Koszty stałe – 40% kosztów całkowitych – rozliczanych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

2.2. Koszty zmienne – 60% kosztów całkowitych – rozliczanych proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów centralnego ogrzewania.

2.3. Wskazany powyżej podział procentowy może ulec zmianie na wniosek użytkowników lokali w danym budynku.

3. W budynkach (lokalach) wyposażonych w podzielniki kosztów centralnego ogrzewania – budynki z opłatą stałą i zmienną:

3.1. Miesięcznych opłat stałych, wynikających z taryfy dostawcy ciepła do budynku (opłata przesyłowa stała, opłata za zamówioną moc cieplną, inne wg faktury lub ich część) wnoszonych przez użytkowników lokali przez okres całego roku – rozliczanych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

3.2. Miesięcznych opłat zmiennych, wynikających z taryfy dostawcy ciepła do budynku (opłata przesyłowa zmienna, opłata za ciepło, opłata za nośnik, inne wg faktury lub ich część) wnoszonych przez użytkowników lokali w okresie faktycznego ogrzewania – rozliczanych po zakończeniu danego sezonu grzewczego, proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów centralnego ogrzewania.

3.3. Wskazana powyżej opłata zmienna może zostać na wniosek użytkowników lokali w danym budynku rozłożona na okres 12-miesięcy.

4. W budynkach (lokalach) nie wyposażonych w urządzenia pomiarowe lub wskaźnikowe, służące do indywidualnego rozliczania lokali z kosztów dostawy ciepła na cele ogrzewania – budynki z opłatą całoroczną – miesięcznych opłat wynikających z taryfy dostawcy ciepła do budynku (opłata przesyłowa stała, opłata za zamówioną moc cieplną, opłata przesyłowa zmienna, opłata za ciepło, opłata za nośnik, inne wg faktury lub ich część) wnoszonych przez użytkowników lokali przez okres 12 miesięcy – rozliczanych w okresach ustalanych przez poszczególne BOM–y (rozpoczęcie i zakończenie okresu rozliczeniowego) proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

5. W budynkach (lokalach) nie wyposażonych w urządzenia pomiarowe lub wskaźnikowe, służące do indywidualnego rozliczania lokali z kosztów dostawy ciepła na cele ogrzewania – budynki z opłatą stałą i zmienną:

5.1. Miesięcznych opłat stałych, wynikających z taryfy dostawcy ciepła do budynku (opłata przesyłowa stała, opłata za zamówioną moc cieplną, inne wg faktury lub ich część) wnoszonych przez użytkowników lokali przez okres całego roku – rozliczanych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

5.2. Miesięcznych opłat zmiennych, wynikających z taryfy dostawcy ciepła do budynku (opłata przesyłowa zmienna, opłata za ciepło, opłata za nośnik, inne wg faktury lub ich część) wnoszonych przez użytkowników lokali w okresie faktycznego ogrzewania – rozliczanych po zakończeniu danego sezonu grzewczego, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

5.3. Wskazana powyżej opłata zmienna może zostać na wniosek użytkowników lokali w danym budynku rozłożona na okres 12-miesięcy.

6. W budynkach (lokalach) ogrzewanych z lokalnych kotłowni eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu:

6.1. Wyposażonych w indywidualne ciepłomierze lokalowe – miesięcznych opłat wynikających z zakupu opału (gaz, olej, węgiel) oraz pozostałych opłat związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem kotłowni w celu wytworzenia ciepła (bez kosztów wynikających z obsługi i pomniejszonych o koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej, gdzie w przypadku braku rozdziału opomiarowania c.o. i c.w.u. w węźle cieplnym – kotłowni, koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej ustala się na poziomie maksymalnie do 1/3 kosztów całkowitych) wnoszonych przez użytkowników lokali w okresie faktycznego ogrzewania, rozliczanych po zakończeniu danego sezonu grzewczego, proporcjonalnie do wskazań indywidualnych ciepłomierzy lokalowych.

6.2. Wskazana powyżej opłata może zostać na wniosek użytkowników lokali w danym budynku rozłożona na okres 12-miesięcy.

6.3. Wyposażonych w indywidualne ciepłomierze lokalowe lub podzielniki kosztów centralnego ogrzewania:

6.3.1. Miesięcznych opłat wynikających z zakupu opału (gaz, olej, węgiel) oraz pozostałych opłat związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem kotłowni w celu wytworzenia ciepła (bez kosztów wynikających z obsługi i pomniejszonych o koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej, gdzie w przypadku braku rozdziału opomiarowania c.o. i c.w.u. w węźle cieplnym – kotłowni, koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej ustala się na poziomie maksymalnie do 1/3 kosztów całkowitych) wnoszonych przez użytkowników lokali w okresie faktycznego ogrzewania, rozliczanych po zakończeniu danego sezonu grzewczego, proporcjonalnie do wskazań indywidualnych ciepłomierzy lokalowych lub podzielników kosztów centralnego ogrzewania.

6.3.2. Miesięcznych opłat wynikających z zakupu opału (gaz, olej, węgiel) oraz pozostałych opłat związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem kotłowni w celu wytworzenia ciepła (bez kosztów wynikających z obsługi i pomniejszonych o koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej, gdzie w przypadku braku rozdziału opomiarowania c.o. i c.w.u. w węźle cieplnym – kotłowni, koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej ustala się na poziomie maksymalnie do 1/3 kosztów całkowitych) wnoszonych przez użytkowników lokali w okresie faktycznego ogrzewania, rozliczanych po zakończeniu danego sezonu grzewczego wg następującego podziału:

a. koszty stałe – 20% kosztów całkowitych – rozliczanych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali,

b. koszty zmienne – 80% kosztów całkowitych – rozliczanych proporcjonalnie do wskazań indywidualnych ciepłomierzy lokalowych lub podzielników kosztów centralnego ogrzewania,

6.4. Wskazany powyżej podział procentowy może ulec zmianie na wniosek użytkowników lokali w danym budynku.

6.5. Wskazana powyżej opłata może zostać na wniosek użytkowników lokali w danym budynku rozłożona na okres 12 – miesięcy.

Rozdział III

Rozliczanie kosztów dostawy energii cieplnej zużywanej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Rozliczenia, o których mowa w rozdziale III niniejszego regulaminu, prowadzi się z zastosowaniem:

1. W budynkach (lokalach) wyposażonych w przepływomierze ciepłej wody użytkowej – budynki z opłatą całoroczną – miesięcznych opłat wynikających z taryfy dostawcy ciepła do budynku (opłata przesyłowa stała, opłata za zamówioną moc cieplną, opłata przesyłowa zmienna, opłata za ciepło, inne wg faktury lub ich część) wnoszonych przez użytkowników lokali przez okres całego roku – rozliczanych trzy razy w roku, proporcjonalnie do wskazań indywidualnych przepływomierzy ciepłej wody.

2. W budynkach (lokalach) wyposażonych w przepływomierze ciepłej wody użytkowej – budynki z opłatą stałą i zmienną:

2.1. Miesięcznych opłat stałych, wynikających z taryfy dostawcy ciepła do budynku (opłata przesyłowa stała, opłata za zamówioną moc cieplną, inne wg faktury lub ich część) wnoszonych przez użytkowników lokali przez okres całego roku – rozliczanych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

2.2. Miesięcznych opłat zmiennych, wynikających z taryfy dostawcy ciepła do budynku (opłata przesyłowa zmienna, opłata za ciepło, inne wg faktury lub ich część) wnoszonych przez użytkowników lokali przez okres całego roku – rozliczanych trzy razy w roku, proporcjonalnie do wskazań indywidualnych przepływomierzy ciepłej wody.

3. W budynkach (lokalach) nie wyposażonych w przepływomierze ciepłej wody użytkowej – budynki z opłatą całoroczną – miesięcznych opłat wynikających z taryfy dostawcy ciepła do budynku (opłata przesyłowa stała, opłata za zamówioną moc cieplną, opłata przesyłowa zmienna, opłata za ciepło, inne wg faktury lub ich część) wnoszonych przez użytkowników lokali przez okres całego roku – rozliczanych trzy razy w roku, proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących w danym budynku.

4. W budynkach (lokalach) nie wyposażonych w przepływomierze ciepłej wody użytkowej – budynki z opłatą stałą i zmienną:

4.1. Miesięcznych opłat stałych, wynikających z taryfy dostawcy ciepła do budynku (opłata przesyłowa stała, opłata za zamówioną moc cieplną, inne wg faktury lub ich część) wnoszonych przez użytkowników lokali przez okres całego roku – rozliczanych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

4.2. Miesięcznych opłat zmiennych, wynikających z taryfy dostawcy ciepła do budynku (opłata przesyłowa zmienna, opłata za ciepło, inne wg faktury lub ich część) wnoszonych przez użytkowników lokali przez okres całego roku – rozliczanych trzy razy w roku – miesięcy, proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących w danym budynku.

5. W budynkach w których część lokali wyposażonych jest w przepływomierze ciepłej wody użytkowej – budynki z opłatą całoroczną – miesięcznych opłat wynikających z taryfy dostawcy ciepła do budynku (opłata przesyłowa stała, opłata za zamówioną moc cieplną, opłata przesyłowa zmienna, opłata za ciepło, inne wg faktury lub ich część) wnoszonych przez użytkowników lokali przez okres całego roku – rozliczanych dwa lub cztery razy w roku, wg zasady:

5.1. Lokale wyposażone w przepływomierze ciepłej wody – obciążane są ceną jednostkową brutto za 1 m3 wynikającą z kosztu całkowitego brutto i ilości m3 wskazanych na fakturze dostawcy ciepła (przepływomierz w węźle cieplnym) odpowiednio do wskazań indywidualnych przepływomierzy ciepłej wody.

5.2. Lokale nie wyposażone w przepływomierze ciepłej wody – obciążane są ceną jednostkową brutto za 1 osobę wynikającą z różnicy między kosztem całkowitym brutto a kosztem brutto przypadającym na lokale wyposażone w indywidualne przepływomierze ciepłej wody, proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących w lokalach nieopomiarowanych.

6. W budynkach, w których część lokali wyposażonych jest w przepływomierze ciepłej wody użytkowej – budynki z opłatą stała i zmienną:

6.1. Miesięcznych opłat stałych, wynikających z taryfy dostawcy ciepła do budynku (opłata przesyłowa stała, opłata za zamówioną moc cieplną, inne wg faktury lub ich część) wnoszonych przez użytkowników lokali przez okres całego roku – rozliczanych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

6.2. Miesięcznych opłat zmiennych, wynikających z taryfy dostawcy ciepła do budynku (opłata przesyłowa zmienna, opłata za ciepło, inne wg faktury lub ich część) wnoszonych przez użytkowników lokali przez okres całego roku – rozliczanych trzy razy w roku, wg zasady:

6.2.1. Lokale wyposażone w przepływomierze ciepłej wody – obciążane są ceną jednostkową brutto za 1m3 wynikającą z kosztu całkowitego brutto i ilości m3 wskazanych na fakturze dostawcy ciepła (przepływomierz w węźle cieplnym) odpowiednio do wskazań indywidualnych przepływomierzy ciepłej wody.

6.2.2. Lokale nie wyposażone w przepływomierze ciepłej wody – obciążane są ceną jednostkową brutto za 1 osobę wynikającą z różnicy między kosztem całkowitym brutto a kosztem brutto przypadającym na lokale wyposażone w indywidualne przepływomierze ciepłej wody, proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących w lokalach nieopomiarowanych.

7. W budynkach (lokalach). w których ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w lokalnych kotłowniach eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu – wyposażonych w indywidualne przepływomierze ciepłej wody – miesięcznych opłat wynikających z zakupu opału (gaz, olej, węgiel) oraz pozostałych opłat związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem kotłowni w celu wytworzenia ciepła (bez kosztów wynikających z obsługi i pomniejszonych o koszty centralnego ogrzewania, gdzie w przypadku braku rozdziału opomiarowania c.o. i c.w.u. w węźle cieplnym – kotłowni, koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej ustala się na poziomie maksymalnie do 1/3 kosztów całkowitych) wnoszonych przez użytkowników lokali przez okres całego roku – rozliczanych w okresach ustalanych przez poszczególne BOM–y, proporcjonalnie do wskazań indywidualnych przepływomierzy ciepłej wody.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe.

1. Centralne ogrzewanie.

1.1. Przez cenę ogrzewania rozumie się koszt energii cieplnej – zgodnie z taryfą dostawcy ciepła, zatwierdzanej każdorazowo przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (bądź też w przypadku lokalnych kotłowni kosztów, wynikających z zakupu opału), zużytej do ogrzania lokali.

1.2. Opłata za centralne ogrzewanie pobierana jest przez 12-miesięcy w roku bądź w przypadku lokalnych kotłowni w okresie faktycznego ogrzewania. Opłata ma charakter zaliczkowy i podlega rozliczeniu w okresach opisanych w rozdziale II niniejszego regulaminu. Wysokość opłaty zaliczkowej ustalana jest w oparciu o koszty ponoszone w poprzednich okresach rozliczeniowych, z możliwością jej powiększenia o ewentualny przewidywany wzrost cen w kolejnym okresie rozliczeniowym.

1.3. Odczyty stanowiące podstawę rozliczenia dokonywane są przez osobę upoważnioną przez Administratora budynku. Odczyt dokonywany jest w obecności użytkownika lokalu, bądź innej osoby pełnoletniej i każdorazowo potwierdzany czytelnym podpisem. Złożenie podpisu potwierdza prawidłowy stan urządzeń pomiarowych lub wskaźnikowych oraz plomb na urządzeniach. Urządzenia winny być dostępne dla odczytujących bez przeszkód.

1.4. O terminie odczytu użytkownik lokalu zawiadamiany jest z min. 10 – dniowym wyprzedzeniem, poprzez komunikat na tablicy ogłoszeń. W przypadku nie udostępnienia lokalu w podanym terminie, wyznaczony będzie termin dodatkowy w czasie nie później niż 7 dni po pierwszym terminie.

1.5. Użytkownik lokalu otrzymuje pisemne rozliczenie w terminie nie dłuższym niż 3 – miesiące od dnia odczytu lub zakończenia okresu rozliczeniowego. Rozliczenie przekazywane jest w formie pisemnej.

1.6. W przypadku, gdy użytkownik lokalu uszkodził plomby na urządzeniach pomiarowych lub wskaźnikowych, uszkodził urządzenia pomiarowe lub wskaźnikowe, uniemożliwił dokonanie odczytu w terminie podstawowym i dodatkowym, odmówił zamontowania urządzeń pomiarowych lub wskaźnikowych lub samowolnie naruszył urządzenie pomiarowe lub wskaźnikowe poprzez zmianę miejsca montażu – zużycie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania w danym lokalu, zostanie oszacowane na poziomie „średniego zużycia maksymalnego”. Wysokość „średniego zużycia maksymalnego” określa się, jako średnią arytmetyczną wyliczoną z trzech najwyższych kosztów ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wyposażonych w urządzenia pomiarowe lub wskaźnikowe w danym budynku, w danym okresie rozliczeniowym.

1.7. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej, użytkownik lokalu pokrywa wszystkie koszty związane z doprowadzeniem urządzeń do stanu właściwego.

1.8. W przypadku pojedynczego uszkodzenia podzielnika kosztów centralnego ogrzewania w danym lokalu, oszacowanie zużycia zostanie określone, jako średnia z pozostałych sprawnych podzielników kosztów w danym lokalu. Natomiast w przypadku uszkodzenia więcej niż jednego podzielnika kosztów centralnego ogrzewania – lokal taki traktowany będzie, jako nieopomiarowany i rozliczenie kosztów nastąpi wg zasady wskazanej pkt 1.6.

1.9. Zmiany w instalacji centralnego ogrzewania w lokalu wymagają każdorazowo pisemnej zgody Administratora budynku. Wszelkie koszty związane ze zmianami w instalacji centralnego ogrzewania (dokonanymi na wniosek użytkownika lokalu) obciążają użytkownika lokalu.

1.10. Użytkownik lokalu, któremu udowodniony zostanie nielegalny pobór energii cieplnej polegający na zamontowaniu dodatkowego grzejnika albo wymiany istniejącego na większy, usunięciu lub powiększeniu kryzy, zmiany nastawy wstępnej zaworu lub spuszczeniu wody z instalacji centralnego ogrzewania – ponosi koszty przywrócenia instalacji do stanu pierwotnego w terminie wyznaczonym przez Administratora budynku.

1.11. Zgodnie z ustawą „Prawo o miarach” i zarządzeniami prezesa Głównego Urzędu Miar – ciepłomierze podlegają obowiązkowi legalizacji. Okresy ważności cech legalizacyjnych określone są w ww. regulacjach prawnych.

1.12. Za konserwację, legalizację oraz wyminę uszkodzonych ciepłomierzy odpowiada właściciel lokalu.

2. Ciepła woda użytkowa.

2.1. Przez cenę przygotowania (podgrzania) wody rozumie się koszt energii cieplnej – zgodnie z taryfą dostawcy ciepła, zatwierdzanej każdorazowo przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (bądź też w przypadku lokalnych kotłowni, kosztów wynikających z zakupu opału), zużytej lub wskazanej do podgrzania wody na cele użytkowe.

2.2. Opłata za podgrzanie wody pobierana jest przez 12 – miesięcy w roku. Opłata ma charakter zaliczkowy i podlega rozliczeniu w okresach opisanych w rozdziale III niniejszego regulaminu. Wysokość opłaty zaliczkowej ustalana jest w oparciu o koszty ponoszone w poprzednich okresach rozliczeniowych.

2.3. W szczególnych przypadkach podyktowanych względami technicznym lub ekonomicznymi, rozliczenia kosztów podgrzania wody mogą być dokonywane w innych okresach, – przy czym użytkownicy lokali winni być informowani niezwłocznie o stwierdzeniu konieczności dokonania takiego rozliczenia.

2.4. Biura Obsługi Mieszkańców nr I – III,co najmniej na 10 – dni przed końcem okresu rozliczeniowego, rozwieszają w administrowanych budynkach informacje o odczytach wodomierzy.

2.5. Użytkownik lokalu otrzymuje pisemne rozliczenie w terminie nie dłuższym niż 45 – dni, licząc od dnia odczytu lub zakończenia okresu rozliczeniowego. Rozliczenie przekazywane jest w formie pisemnej.

2.6. Zgodnie z ustawą „prawo o miarach” i zarządzeniami prezesa Głównego Urzędu Miar – przepływomierze podlegają obowiązkowi legalizacji. Okresy ważności cech legalizacyjnych określone są w ww. regulacjach prawnych.

2.7. Za konserwację, legalizację oraz wymianę uszkodzonych przepływomierzy odpowiada użytkownik lokalu.

2.8. Brak legalizacji przepływomierza oraz brak podania stanu przepływomierza w ustalonych przez Administratora budynku terminie – może skutkować rozliczeniem jak dla lokalu nieopomiarowanego.

2.9. Użytkownik lokalu, który naruszy system pomiaru wody, oprócz rozliczenia wykonanego jak dla lokalu nieopomiarowanego, ma obowiązek pokrycia kosztów związanych z doprowadzeniem instalacji do stanu zgodnego z dokumentacją techniczną, wymianą uszkodzonych przepływomierzy, legalizacją oraz oplombowaniem.

Ponadto :

1. Raz na 12 – miesięcy, pracownicy poszczególnych BOM – ów przeprowadzają kontrolę prawidłowości działania urządzeń pomiarowych w lokalach. Dodatkowo, kontrola taka może być również przeprowadzona w przypadku stwierdzenia znacznych rozbieżności we wskazaniach urządzeń pomiarowych w danym lokalu w poszczególnych okresach rozliczeniowych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o własności lokali, Ustawy o ochronie Praw Lokatorów i inne powszechnie obowiązujące.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 3 marca 2015r.